POSS-SLPC s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
POSS-SLPC s.r.o.
Sídlo:
Voderady 405
91942 Voderady
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/24315/T
Od 1.6.2007, posledná zmena 9.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Jongwon Lee
IČO:
36785237
DIČ:
2022393021

IČ DPH:

SK2022393021
Podľa §4, registrovaný od 25.6.2007
SK NACE (RÚZ):
24100 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
Základné imanie:
5 189 870 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Samsung C & T Corporation (49,97%)
  • POSCO Co., Ltd (30,01%)
  • Samsung C &T Deutschland GmbH (20,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma POSS-SLPC s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 87 968 509 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,51%. Dosiahnutá strata je 929 299 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,69%.

Absolútne ukazovatele

152 598 666 €

50,8 %

1 350 839 €

-74,1 %

46 059 788 €

3,7 %

11 602 006 €

-7,4 %

7 888 191 €

-9,0 %

Relatívne ukazovatele

1.54 %

-6,3 %

0.67

-1,9

-2.02 %

-7,6 %

74.81 %

3,0 %

0.30

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 925 653 € 60,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 70 042 856 € 26,9 %
Zmena stavu zásob 1 708 957 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 16 506 094 € 64,1 %
Náklady na materiál, energie 68 569 197 € 39,2 %
Služby 2 184 224 € 4,1 %
Pridaná hodnota 1 350 839 € -74,1 %
Osobné náklady 2 026 900 € -0,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 188 246 € 3,8 %
Opravné položky 1 067 112 € %

Ostatné výnosy 62 445 604 € 81,3 %
Iné prevádzkové náklady 69 981 450 € 104,7 %
Zisk z predaja majetku 457 473 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -942 679 € -129,0 %
HV z finančnej činnosti -167 193 € -125,5 %
z toho Nákladové úroky 83 498 € %

HV pred zdanením -1 109 873 € -134,9 %
Daň -180 574 € -125,9 %
HV po zdanení -929 299 € -137,5 %
EBITDA -1 211 906 € -135,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 059 788 € 3,7 %
 
Neobežný majetok 4 620 538 € -0,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 609 236 € -0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 302 € 0,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 41 432 188 € 4,1 %
Zásoby 31 347 285 € 33,8 %
Dlhodobé pohľadávky 12 402 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 110 842 € 2,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 961 659 € -61,9 %
 
Časové rozlíšenie 7 061 € -4,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 059 788 € 3,7 %
 
Vlastné imanie
11 602 006 € -7,4 %
Základné imanie 5 189 870 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 439 610 € 39,2 %
HV minulých rokov 6 901 826 € 51,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -929 299 € -137,5 %
 
Záväzky 34 457 782 € 8,0 %
Dlhodobé záväzky 66 796 € -72,2 %
Krátkodobé záväzky 33 538 656 € 7,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 852 330 € 59,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?