POSS-SLPC s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
POSS-SLPC s.r.o.
Sídlo:
Voderady 405
91942 Voderady
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/24315/T
Od 1.6.2007, posledná zmena 9.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Jongwon Lee
IČO:
36785237
DIČ:
2022393021

IČ DPH:

SK2022393021
Podľa §4, registrovaný od 25.6.2007
SK NACE (RÚZ):
24100 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
Základné imanie:
5 189 870 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Samsung C & T Corporation (49,97%)
  • POSCO Co., Ltd (30,01%)
  • Samsung C &T Deutschland GmbH (20,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma POSS-SLPC s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 74 043 684 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 15,83%. Dosiahnutá strata 166 086 EUR sa znížila medziročne o 763 213 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 20,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 24,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,41%.

Absolútne ukazovatele

119 701 222 €

-21,6 %

2 502 034 €

85,2 %

38 381 924 €

-16,7 %

11 435 920 €

-1,4 %

7 499 857 €

-4,9 %

Relatívne ukazovatele

3.38 %

1,8 %

1.13

0,5

-0.43 %

1,6 %

70.20 %

-4,6 %

0.50

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 556 343 € -7,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 57 487 341 € -17,9 %
Zmena stavu zásob -791 051 € -146,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 16 139 881 € -2,2 %
Náklady na materiál, energie 54 182 384 € -21,0 %
Služby 1 659 864 € -24,0 %
Pridaná hodnota 2 502 034 € 85,2 %
Osobné náklady 2 217 721 € 9,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 200 750 € 6,6 %
Opravné položky -1 231 530 € -215,4 %
Ostatné výnosy 46 027 171 € -26,3 %
Iné prevádzkové náklady 46 031 127 € -34,2 %
Zisk z predaja majetku 359 257 € -21,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 438 864 € 146,6 %
HV z finančnej činnosti -388 077 € -132,1 %
z toho Nákladové úroky 275 092 € 229,5 %
HV pred zdanením 50 787 € 104,6 %
Daň 216 873 € 220,1 %
HV po zdanení -166 086 € 82,1 %
EBITDA -951 173 € 21,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 381 924 € -16,7 %
 
Neobežný majetok 4 507 827 € -2,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 499 634 € -2,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 193 € -27,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 33 845 429 € -18,3 %
Zásoby 20 795 295 € -33,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 509 322 € -58,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 540 812 € 166,1 %
 
Časové rozlíšenie 28 668 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 381 924 € -16,7 %
 
Vlastné imanie
11 435 920 € -1,4 %
Základné imanie 5 189 870 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 439 610 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 972 526 € -13,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -166 086 € 82,1 %
 
Záväzky 26 946 004 € -21,8 %
Dlhodobé záväzky 296 330 € %

Krátkodobé záväzky 26 374 240 € -21,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 275 434 € -67,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?