LPP Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • ARTMAN Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LPP Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Janka Kráľa 9
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/13176/S
Od 6.6.2007, posledná zmena 5.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Patrik Čanecký
IČO:
36787507
DIČ:
2022386729

IČ DPH:

SK2022386729
Podľa §4, registrovaný od 11.6.2007
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
454 757 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LPP S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 02/2023 do 01/2024 podaná 23.04.2024 ako riadna.

Firma LPP Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 142 584 973 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 521 043 EUR poklesol medziročne o 1 057 791 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,25% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 142 530 143 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 51 296 428 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 35%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 6,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,67%.

Absolútne ukazovatele

145 072 253 €

-1,4 %

24 260 036 €

-1,9 %

30 335 404 €

-7,0 %

10 769 558 €

-8,9 %

-2 873 763 €

-68,7 %

Relatívne ukazovatele

17.01 %

0,0 %

1.51

-0,0

8.31 %

-2,7 %

64.50 %

0,8 %

0.25

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2023 do 1/2024 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 142 530 143 € -2,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 54 830 € -71,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 91 233 715 € -2,0 %
Náklady na materiál, energie 4 144 926 € -6,9 %
Služby 20 751 760 € -9,9 %
Pridaná hodnota 24 260 036 € -1,9 %
Osobné náklady 16 061 169 € 0,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 370 642 € 6,4 %
Opravné položky 2 194 536 € %

Ostatné výnosy 2 469 809 € 67,9 %
Iné prevádzkové náklady 2 759 919 € 72,8 %
Zisk z predaja majetku 1 941 € -16,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 540 056 € -17,2 %
HV z finančnej činnosti -675 301 € 3,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 864 755 € -19,2 %
Daň 1 343 712 € 11,8 %
HV po zdanení 2 521 043 € -29,6 %
EBITDA 7 451 667 € -13,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 335 404 € -7,0 %
 
Neobežný majetok 12 858 479 € -1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 858 479 € -1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 676 998 € -12,2 %
Zásoby 10 886 544 € -28,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 918 071 € 35,6 %
Krátkodobé pohľadávky 1 089 780 € 5,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 782 603 € 95,7 %
 
Časové rozlíšenie 799 927 € 36,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 335 404 € -7,0 %
 
Vlastné imanie
10 769 558 € -8,9 %
Základné imanie 454 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 793 758 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € 0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 521 043 € -29,6 %
 
Záväzky 18 944 559 € -4,7 %
Dlhodobé záväzky 73 538 € -23,5 %
Krátkodobé záväzky 17 811 330 € -6,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 059 691 € 28,4 %
 
Časové rozlíšenie 621 287 € -32,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?