Loading

Ariola s. r. o.

Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Ariola s. r. o.
Sídlo:
L. Svobodu 2689/80
05801 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/27121/P
Od 21.6.2007, posledná zmena 29.6.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Josef Binar
 • Pavel Binar
 • Pavel Michalcio
IČO:
36794384
DIČ:
2022409675

IČ DPH:

SK2022409675
Podľa §4, registrovaný od 31.1.2017
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • Veronika Barnetová (24,0%)
 • Adam Andrzej Paluchiewicz (12,0%)
 • Leszek Roman Banduch (12,0%)
 • Radek Půček (12,0%)
 • Roman Janečka (12,0%)
 • Zobraziť viac...
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma Ariola s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 257 958 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 101,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 7 328 098 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,64% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 129,73%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 85,45%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,74%.

Absolútne ukazovatele

49 374 001 €

74,0 %

32 493 092 €

107,0 %

28 761 992 €

3,1 %

6 212 904 €

%

12 683 145 €

100,4 %

Relatívne ukazovatele

65.97 %

1,8 %

3.67

1,6

25.48 %

37,3 %

78.40 %

-25,5 %

3.44

1,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 554 309 € 127,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 703 649 € 101,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 359 408 € 122,7 %
Náklady na materiál, energie 2 340 210 € 129,7 %
Služby 14 065 248 € 85,5 %
Pridaná hodnota 32 493 092 € 107,0 %
Osobné náklady 8 861 000 € 18,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 309 289 € 2,6 %
Opravné položky 16 088 € 100,0 %
Ostatné výnosy 43 367 € -98,1 %
Iné prevádzkové náklady 12 441 880 € 7,7 %
Zisk z predaja majetku 490 € -95,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 908 692 € %

HV z finančnej činnosti -1 561 446 € %
z toho Nákladové úroky 1 174 710 € -5,3 %
HV pred zdanením 8 347 246 € %

Daň 1 019 148 € 46,4 %
HV po zdanení 7 328 098 € %

EBITDA 11 217 491 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
28 761 992 € 3,1 %
 
Neobežný majetok 10 299 041 € -9,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 207 055 € -8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 799 192 € -36,7 %
Dlhodobý finančný majetok 3 292 794 € -1,2 %
 
Obežný majetok 18 068 036 € 12,7 %
Zásoby 56 034 € -18,1 %
Dlhodobé pohľadávky 600 744 € 152,4 %
Krátkodobé pohľadávky 13 628 557 € 2,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 782 701 € 56,7 %
 
Časové rozlíšenie 394 915 € -19,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 761 992 € 3,1 %
 
Vlastné imanie
6 212 904 € %

Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -1 319 398 € -3,1 %
HV minulých rokov -1 495 796 € -182,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 328 098 € %

 
Záväzky 22 549 088 € -22,1 %
Dlhodobé záväzky 17 267 486 € -7,3 %
Krátkodobé záväzky 5 179 062 € -48,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 102 540 € -72,6 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?