CHIRANA T.Injecta, a. s.

Historický názov:
  • LPEF a.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CHIRANA T.Injecta, a. s.
Sídlo:
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
91601 Stará Turá
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10528/R
Od 21.6.2007, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Michal Staroň
  • Ing. Ľubomír Šoltýs
  • Marcin Sieczek
IČO:
36794619
DIČ:
2022402822

IČ DPH:

SK2022402822
Podľa §4, registrovaný od 20.7.2007
SK NACE (RÚZ):
32500 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Základné imanie:
11 171 800 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.06.2023 ako riadna.

Firma CHIRANA T.Injecta, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 954 093 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,87%. Dosiahnutá strata je 271 726 EUR.

Firma predala tovar za 10 783 471 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 497 345 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 40,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 32,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,84%.

Absolútne ukazovatele

34 156 594 €

3,5 %

593 063 €

-84,5 %

50 540 853 €

17,5 %

22 524 609 €

-8,8 %

3 161 747 €

-47,5 %

Relatívne ukazovatele

1.98 %

-10,2 %

0.50

-2,6

-0.54 %

-6,0 %

55.43 %

12,9 %

0.87

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 783 471 € -15,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 170 622 € 2,6 %
Zmena stavu zásob 1 703 752 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 9 286 126 € -5,2 %
Náklady na materiál, energie 18 963 567 € 40,7 %
Služby 2 671 106 € -32,3 %
Pridaná hodnota 593 063 € -84,5 %
Osobné náklady 1 183 617 € -2,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 087 087 € 7,9 %
Opravné položky 144 790 € %

Ostatné výnosy 158 547 € 165,4 %
Iné prevádzkové náklady 546 866 € 57,9 %
Zisk z predaja majetku 45 473 € 6,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 021 294 € -249,5 %
HV z finančnej činnosti 1 406 539 € 7,2 %
z toho Nákladové úroky 250 021 € 23,1 %
HV pred zdanením -614 755 € -123,1 %
Daň -343 029 € -210,1 %
HV po zdanení -271 726 € -111,5 %
EBITDA -979 680 € -142,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 540 853 € 17,5 %
 
Neobežný majetok 21 600 400 € -3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 109 012 € -8,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 982 € 95,7 %
Dlhodobý finančný majetok 14 479 406 € -0,3 %
 
Obežný majetok 28 865 870 € 40,0 %
Zásoby 6 406 048 € 14,3 %
Dlhodobé pohľadávky 5 257 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 22 440 909 € 51,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 656 € -92,1 %
 
Časové rozlíšenie 74 583 € 62,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 540 853 € 17,5 %
 
Vlastné imanie
22 524 609 € -8,8 %
Základné imanie 11 171 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 431 666 € 10,7 %
HV minulých rokov 9 192 869 € 2,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -271 726 € -111,5 %
 
Záväzky 27 983 689 € 53,0 %
Dlhodobé záväzky 895 992 € -37,0 %
Krátkodobé záväzky 14 015 305 € 67,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 160 011 € -42,4 %
Bankové úvery krátkodobé 11 725 589 € 87,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 186 792 € -19,9 %
 
Časové rozlíšenie 32 555 € 26,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?