PPC Energy, a.s.

Historický názov:
  • Arcane, a.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PPC Energy, a.s.
Sídlo:
Magnetová 12
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4173/B
Od 29.6.2007, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Hrušovský
  • Ing. Martin Bernard
  • Ing. Michal Cabala, PhD.
  • Ing. Peter Dobrý
  • Ing. Peter Martinka
IČO:
36798436
DIČ:
2022408157

IČ DPH:

SK7020000097
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2020
SK NACE (RÚZ):
35110 Výroba elektriny
Základné imanie:
3 059 500 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma PPC Energy, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 77 931 393 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,28%. Dosiahnutá strata je 2 494 566 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 134,99%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,2%.

Absolútne ukazovatele

79 527 392 €

37,8 %

14 457 278 €

-50,0 %

75 440 869 €

-11,5 %

14 922 555 €

-43,5 %

35 837 279 €

-17,3 %

Relatívne ukazovatele

18.55 %

-32,8 %

224.81

-226,1

-3.31 %

-19,4 %

80.22 %

11,2 %

4.04

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 775 029 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 73 156 364 € 29,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 10 805 820 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 45 957 855 € 135,0 %
Služby 6 569 270 € -15,0 %
Pridaná hodnota 14 457 278 € -50,0 %
Osobné náklady 64 308 € 0,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 609 752 € -0,3 %
Opravné položky 141 170 € 2,2 %
Ostatné výnosy 1 439 201 € 5,5 %
Iné prevádzkové náklady 14 269 378 € 71,1 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -2 046 959 € -111,2 %
HV z finančnej činnosti -925 940 € -5,3 %
z toho Nákladové úroky 1 078 323 € 23,2 %
HV pred zdanením -2 972 899 € -117,1 %
Daň -478 333 € -113,1 %
HV po zdanení -2 494 566 € -118,2 %
EBITDA 1 562 793 € -92,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
75 440 869 € -11,5 %
 
Neobežný majetok 28 447 316 € -6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 447 316 € -6,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 45 203 756 € -15,8 %
Zásoby 752 616 € -9,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 43 237 036 € -16,2 %
Krátkodobý finančný majetok 1 213 340 € -3,9 %
Finančné účty 764 € 1,2 %
 
Časové rozlíšenie 1 789 797 € 74,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 75 440 869 € -11,5 %
 
Vlastné imanie
14 922 555 € -43,5 %
Základné imanie 3 059 500 € -71,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 614 699 € -70,9 %
HV minulých rokov 13 742 922 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 494 566 € -118,2 %
 
Záväzky 60 518 314 € 2,8 %
Dlhodobé záväzky 40 729 298 € -2,1 %
Krátkodobé záväzky 11 156 274 € -2,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 632 742 € 47,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?