VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s.
Sídlo:
Športová 348
94621 Veľké Kosihy
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10348/N
Od 5.7.2007, posledná zmena 24.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Vicente Torns Esquerra
IČO:
36801089
DIČ:
2022404472

IČ DPH:

SK2022404472
Podľa §4, registrovaný od 7.8.2007
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
15 486 234 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.05.2023 ako riadna.

Firma VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 126 697 857 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 19 975 EUR vzrástol medziročne o 15 024 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,15%.

Absolútne ukazovatele

186 441 037 €

26,7 %

5 035 299 €

2,0 %

49 330 132 €

5,3 %

10 839 424 €

0,2 %

-2 288 051 €

%

Relatívne ukazovatele

3.97 %

-0,9 %

1.62

-0,0

0.04 %

0,0 %

78.03 %

1,1 %

0.32

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 126 697 857 € 24,6 %
Zmena stavu zásob -806 124 € -239,7 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 117 811 628 € 24,8 %
Služby 3 044 806 € 1,3 %
Pridaná hodnota 5 035 299 € 2,0 %
Osobné náklady 3 102 144 € 5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 851 170 € -2,4 %
Opravné položky 179 616 € 18,3 %
Ostatné výnosy 60 469 378 € 34,9 %
Iné prevádzkové náklady 60 151 415 € 33,7 %
Zisk z predaja majetku 7 056 € -31,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 227 388 € 51,9 %
HV z finančnej činnosti -1 189 858 € -57,6 %
z toho Nákladové úroky 1 051 665 € 68,9 %
HV pred zdanením 37 530 € -29,3 %
Daň 17 555 € -63,5 %
HV po zdanení 19 975 € %

EBITDA 2 071 502 € 24,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 330 132 € 5,3 %
 
Neobežný majetok 19 152 782 € 9,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 602 025 € 10,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 300 € 249,5 %
Dlhodobý finančný majetok 2 533 457 € 0,0 %
 
Obežný majetok 30 160 198 € 3,3 %
Zásoby 19 708 947 € -1,6 %
Dlhodobé pohľadávky 105 337 € -12,2 %
Krátkodobé pohľadávky 9 535 761 € 8,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 810 153 € 192,2 %
 
Časové rozlíšenie 17 152 € -86,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 330 132 € 5,3 %
 
Vlastné imanie
10 839 424 € 0,2 %
Základné imanie 15 486 234 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 33 238 € 1,5 %
HV minulých rokov -4 700 023 € 0,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 19 975 € %

 
Záväzky 38 490 378 € 6,9 %
Dlhodobé záväzky 4 883 929 € 1,1 %
Krátkodobé záväzky 23 337 747 € 8,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 100 000 € -15,4 %
Bankové úvery krátkodobé 9 021 987 € 9,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 146 715 € -5,1 %
 
Časové rozlíšenie 330 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?