Loading

ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s. r. o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s. r. o.
Sídlo:
Ulica priemyselná 12
03852 Sučany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/19250/L
Od 25.7.2007, posledná zmena 3.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Dr. Hubertus Bartsch
  • Peter Scholz
IČO:
36808822
DIČ:
2022422655

IČ DPH:

SK2022422655
Podľa §4, registrovaný od 13.8.2007
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
150 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (99,0%)
  • Rosa Beteiligungs Gessellschaft mbH (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 590 873 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 127 080 EUR poklesol medziročne o 120 800 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,6% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 77 245 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,05%.

Absolútne ukazovatele

34 729 525 €

22,2 %

6 753 506 €

1,5 %

21 932 906 €

16,8 %

3 990 781 €

3,3 %

1 857 927 €

1,1 %

Relatívne ukazovatele

20.11 %

-4,9 %

1.40

-0,0

0.58 %

-0,7 %

81.80 %

2,4 %

0.30

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 42 726 € 246,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 548 147 € 26,0 %
Zmena stavu zásob -17 070 € -103,5 %
Aktivácia 77 245 € 74,6 %
Náklady na predaj tovaru 29 893 € 201,8 %
Náklady na materiál, energie 23 302 254 € 36,5 %
Služby 3 418 318 € -0,7 %
Pridaná hodnota 6 753 506 € 1,5 %
Osobné náklady 4 840 533 € 4,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 159 144 € -4,9 %
Opravné položky 147 077 € %

Ostatné výnosy 1 069 488 € -11,1 %
Iné prevádzkové náklady 159 806 € 19,8 %
Zisk z predaja majetku -2 484 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 661 027 € -17,2 %
HV z finančnej činnosti -474 514 € -2,3 %
z toho Nákladové úroky 404 116 € 0,7 %
HV pred zdanením 186 513 € -44,2 %
Daň 59 433 € -31,3 %
HV po zdanení 127 080 € -48,7 %
EBITDA 2 822 655 € -7,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 932 906 € 16,8 %
 
Neobežný majetok 10 501 290 € -6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 492 011 € -6,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 279 € -42,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 381 941 € 51,1 %
Zásoby 8 600 280 € 41,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 709 848 € 100,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 71 813 € -24,9 %
 
Časové rozlíšenie 49 675 € 93,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 932 906 € 16,8 %
 
Vlastné imanie
3 990 781 € 3,3 %
Základné imanie 150 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 342 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 371 701 € 11,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 127 080 € -48,7 %
 
Záväzky 17 942 125 € 20,3 %
Dlhodobé záväzky 6 553 098 € -7,4 %
Krátkodobé záväzky 7 832 855 € 43,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 625 000 € -15,6 %
Bankové úvery krátkodobé 1 740 834 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 190 338 € -4,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?