PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PIXEL FEDERATION, s.r.o.
Sídlo:
Einsteinova 19
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/47333/B
Od 10.8.2007, posledná zmena 26.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Marián Fridrich
  • Mgr. art. Šimon Šicko
IČO:
36816388
DIČ:
2022424998

IČ DPH:

SK2022424998
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2008
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
130 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • IIH a.s. (38,0%)
  • Kalimdor s.r.o. (25,5%)
  • DEBRIS, s.r.o. (25,5%)
  • Free Gems a.s. (10,0%)
  • B & S Estate s.r.o. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma PIXEL FEDERATION, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 415 258 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 6,96%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 165 772 EUR poklesol medziročne o 5 127 927 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,89% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,37%.

Absolútne ukazovatele

47 948 130 €

-6,5 %

18 423 807 €

-22,0 %

20 260 324 €

-23,2 %

16 888 993 €

-18,5 %

15 760 663 €

-11,8 %

Relatívne ukazovatele

38.86 %

-7,5 %

1.44

-0,6

15.63 %

-15,8 %

16.64 %

-4,8 %

6.89

2,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 415 258 € -7,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 466 062 € 28,0 %
Služby 28 525 389 € 5,8 %
Pridaná hodnota 18 423 807 € -22,0 %
Osobné náklady 12 792 685 € 9,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 897 590 € 1,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 427 € 2,0 %
Iné prevádzkové náklady 169 510 € 48,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 3 567 449 € -64,1 %
HV z finančnej činnosti 237 424 € 70,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 804 873 € -62,3 %
Daň 639 101 € -64,4 %
HV po zdanení 3 165 772 € -61,8 %
EBITDA 5 465 039 € -53,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 260 324 € -23,2 %
 
Neobežný majetok 1 751 570 € -48,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 735 429 € 18,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 016 141 € -63,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 618 355 € -20,1 %
Zásoby 6 869 € 258,9 %
Dlhodobé pohľadávky 73 156 € -59,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 119 647 € 16,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 418 683 € -33,9 %
 
Časové rozlíšenie 890 399 € -6,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 260 324 € -23,2 %
 
Vlastné imanie
16 888 993 € -18,5 %
Základné imanie 130 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 580 221 € 10,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 165 772 € -61,8 %
 
Záväzky 3 360 248 € -40,4 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 2 663 852 € -46,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 696 396 € -0,6 %
 
Časové rozlíšenie 11 083 € 27,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?