ZenithMedia s. r. o.

Historický názov:
 • ZenithOptimedia, s.r.o.
 • Zenit Media, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZenithMedia s. r. o.
Sídlo:
Panónska cesta 7
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/47486/B
Od 21.8.2007, posledná zmena 16.3.2023
Štatutárny orgán:
 • Mgr. art. Rastislav Uličný
 • Ing. Alexandra Palková
 • Ing. Dušan Viszt
IČO:
36820946
DIČ:
2022459010

IČ DPH:

SK2022459010
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2007
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
9 990 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
 • Ing. Vladimír Vokáľ (44,99%)
 • Mgr. art. Rastislav Uličný (40,0%)
 • Ing. Dušan Viszt (15,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.05.2024 ako riadna.

Firma ZenithMedia s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 043 444 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,7%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 480 240 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 72,99%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,67%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,85%.

Absolútne ukazovatele

32 057 426 €

12,5 %

3 493 233 €

4,7 %

11 724 356 €

48,6 %

2 314 960 €

110,1 %

2 439 704 €

82,3 %

Relatívne ukazovatele

10.90 %

-0,8 %

1.93

-0,3

12.63 %

24,3 %

80.26 %

-5,8 %

1.27

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 043 444 € 12,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 69 063 € 73,0 %
Služby 28 481 148 € 13,7 %
Pridaná hodnota 3 493 233 € 4,7 %
Osobné náklady 1 813 262 € 20,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 29 657 € -24,4 %
Opravné položky -1 265 118 € -146,0 %
Ostatné výnosy 10 000 € -51,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 001 518 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 923 914 € %

HV z finančnej činnosti -41 281 € -243,1 %
z toho Nákladové úroky 32 111 € %

HV pred zdanením 1 882 633 € %

Daň 402 393 € %

HV po zdanení 1 480 240 € 261,0 %
EBITDA 688 453 € 174,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 724 356 € 48,6 %
 
Neobežný majetok 75 921 € 126,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 70 432 € 246,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 989 € -79,4 %
Dlhodobý finančný majetok 3 500 € 0,0 %
 
Obežný majetok 10 240 769 € 55,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 231 523 € 184,8 %
Krátkodobé pohľadávky 9 936 877 € 52,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 72 369 € 240,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 407 666 € 12,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 724 356 € 48,6 %
 
Vlastné imanie
2 314 960 € 110,1 %
Základné imanie 9 990 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 600 999 € -14,3 %
HV minulých rokov 223 731 € -82,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 480 240 € 261,0 %
 
Záväzky 9 390 838 € 38,3 %
Dlhodobé záväzky 11 234 € -18,9 %
Krátkodobé záväzky 7 719 845 € 56,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 238 805 € -17,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 420 954 € 24,7 %
 
Časové rozlíšenie 18 558 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?