GPV Slovakia (Nova) s. r. o.

Historický názov:
  • Enics Slovakia s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Sídlo:
Trenčianska 19
01851 Nová Dubnica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/18161/R
Od 22.8.2007, posledná zmena 23.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Bo Lybæk
  • Henrik Tornbjerg
  • Martin Kjærbo
IČO:
36821730
DIČ:
2022442961

IČ DPH:

SK2022442961
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2007
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
11 516 266 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GPV DACH (Nordic) AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma GPV Slovakia (Nova) s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 169 256 383 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 685 539 EUR vzrástol medziročne o 4 540 919 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,15%.

Absolútne ukazovatele

357 118 824 €

16,5 %

29 402 899 €

46,8 %

69 677 261 €

14,4 %

20 967 797 €

49,9 %

23 835 627 €

23,0 %

Relatívne ukazovatele

17.37 %

1,7 %

1.71

0,4

9.60 %

6,1 %

69.91 %

-7,1 %

0.21

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 687 346 € -17,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 168 569 037 € 32,8 %
Zmena stavu zásob 1 294 611 € -45,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 584 118 € -20,9 %
Náklady na materiál, energie 124 808 491 € 27,7 %
Služby 14 357 312 € 24,2 %
Pridaná hodnota 29 402 899 € 46,8 %
Osobné náklady 17 213 999 € 15,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 825 972 € 7,0 %
Opravné položky 1 398 174 € %

Ostatné výnosy 174 717 348 € 18,4 %
Iné prevádzkové náklady 174 710 040 € 18,1 %
Zisk z predaja majetku 966 472 € 54,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 336 708 € 203,8 %
HV z finančnej činnosti -2 476 406 € -233,3 %
z toho Nákladové úroky 2 374 094 € 151,3 %
HV pred zdanením 8 860 302 € 196,5 %
Daň 2 174 763 € 157,7 %
HV po zdanení 6 685 539 € 211,7 %
EBITDA 12 196 208 € 153,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
69 677 261 € 14,4 %
 
Neobežný majetok 9 790 076 € 54,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 372 138 € 60,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 417 938 € -18,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 59 206 210 € 9,4 %
Zásoby 51 727 659 € 10,2 %
Dlhodobé pohľadávky 931 517 € 166,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 402 282 € -4,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 144 752 € -2,9 %
 
Časové rozlíšenie 680 975 € 53,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 69 677 261 € 14,4 %
 
Vlastné imanie
20 967 797 € 49,9 %
Základné imanie 11 516 266 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 890 409 € 190,0 %
HV minulých rokov 1 875 583 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 6 685 539 € 211,7 %
 
Záväzky 48 709 464 € 3,8 %
Dlhodobé záväzky 6 533 640 € 0,2 %
Krátkodobé záväzky 35 120 041 € 0,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 055 783 € 26,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?