GPV Slovakia (Nova) s. r. o.

Historický názov:
  • Enics Slovakia s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GPV Slovakia (Nova) s. r. o.
Sídlo:
Trenčianska 19
01851 Nová Dubnica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/18161/R
Od 22.8.2007, posledná zmena 10.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Bo Lybæk
  • Henrik Tornbjerg
  • Martin Kjærbo
IČO:
36821730
DIČ:
2022442961

IČ DPH:

SK2022442961
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2007
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
11 516 266 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GPV DACH (Nordic) AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma GPV Slovakia (Nova) s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 127 759 144 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 144 620 EUR poklesol medziročne o 334 367 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 63,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,64%.

Absolútne ukazovatele

306 607 404 €

53,5 %

20 025 363 €

9,8 %

60 921 544 €

35,1 %

13 985 679 €

13,1 %

19 385 592 €

21,5 %

Relatívne ukazovatele

15.67 %

-3,8 %

1.34

-0,1

3.52 %

-2,0 %

77.04 %

4,5 %

0.21

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 835 891 € 3,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 126 923 253 € 37,0 %
Zmena stavu zásob 2 379 000 € %

Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 738 687 € 11,1 %
Náklady na materiál, energie 97 723 959 € 44,3 %
Služby 11 559 191 € 63,2 %
Pridaná hodnota 20 025 363 € 9,8 %
Osobné náklady 14 948 868 € 16,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 707 133 € 9,3 %
Opravné položky 89 406 € -52,4 %
Ostatné výnosy 147 619 573 € 51,5 %
Iné prevádzkové náklady 147 883 558 € 51,5 %
Zisk z predaja majetku 624 821 € 64,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 731 736 € -8,1 %
HV z finančnej činnosti -743 062 € 16,6 %
z toho Nákladové úroky 944 681 € 124,5 %
HV pred zdanením 2 988 674 € -5,7 %
Daň 844 054 € 22,3 %
HV po zdanení 2 144 620 € -13,5 %
EBITDA 4 812 510 € -8,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
60 921 544 € 35,1 %
 
Neobežný majetok 6 351 775 € 15,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 841 745 € 10,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 510 030 € 106,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 54 125 835 € 38,0 %
Zásoby 46 945 451 € 47,0 %
Dlhodobé pohľadávky 350 243 € 10,9 %
Krátkodobé pohľadávky 6 681 048 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 149 093 € -97,2 %
 
Časové rozlíšenie 443 934 € 26,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 60 921 544 € 35,1 %
 
Vlastné imanie
13 985 679 € 13,1 %
Základné imanie 11 516 266 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 306 985 € -32,6 %
HV minulých rokov 17 808 € 100,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 144 620 € -13,5 %
 
Záväzky 46 935 865 € 43,4 %
Dlhodobé záväzky 6 522 275 € 62,8 %
Krátkodobé záväzky 34 833 934 € 49,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 579 656 € 3,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?