SISME SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SISME SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Ul. Sušiny 162/5
99001 Malý Krtíš
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/17845/S
Od 25.8.2007, posledná zmena 14.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Serena Costantini
  • Luca Costantini
IČO:
36823554
DIČ:
2022439848

IČ DPH:

SK2022439848
Podľa §4, registrovaný od 20.9.2007
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
199 164 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SISME S.p.A. SOCIETA ´ITALIANA STATORI E MOTORI ELETTRICI S.p.A. (99,5%)
  • Neznamy (0,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma SISME SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 25 959 354 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 27,19%. Dosiahnutá strata je 56 308 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 31,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 41,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,54%.

Absolútne ukazovatele

27 759 157 €

-30,3 %

5 649 334 €

-5,4 %

19 774 817 €

-8,0 %

8 679 799 €

-0,6 %

1 616 050 €

-38,5 %

Relatívne ukazovatele

21.76 %

5,0 %

1.34

-0,1

-0.28 %

-5,1 %

56.11 %

-3,2 %

0.60

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 25 959 354 € -27,2 %
Zmena stavu zásob -203 527 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 17 932 327 € -31,1 %
Služby 2 174 166 € -41,2 %
Pridaná hodnota 5 649 334 € -5,4 %
Osobné náklady 4 217 057 € -0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 646 642 € 6,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 530 407 € -56,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 552 618 € -55,2 %
Zisk z predaja majetku -601 460 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 161 964 € -84,6 %
HV z finančnej činnosti -222 510 € -212,3 %
z toho Nákladové úroky 197 359 € 289,0 %
HV pred zdanením -60 546 € -106,2 %
Daň -4 238 € 93,5 %
HV po zdanení -56 308 € -105,4 %
EBITDA 1 410 066 € -21,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 774 817 € -8,0 %
 
Neobežný majetok 7 263 002 € 3,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 263 002 € 3,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 511 815 € -13,5 %
Zásoby 5 922 113 € 2,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 299 999 € -32,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 289 703 € 64,4 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 774 817 € -8,0 %
 
Vlastné imanie
8 679 799 € -0,6 %
Základné imanie 199 164 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 855 817 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 681 126 € 18,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -56 308 € -105,4 %
 
Záväzky 11 095 018 € -13,0 %
Dlhodobé záväzky 8 486 € -56,2 %
Krátkodobé záväzky 7 632 667 € -12,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 618 245 € 10,8 %
Bankové úvery dlhodobé 127 360 € -66,7 %
Bankové úvery krátkodobé 2 644 853 € 2,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 63 407 € -88,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?