SISME SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SISME SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Ul. Sušiny 162/5
99001 Malý Krtíš
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/17845/S
Od 25.8.2007, posledná zmena 14.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Serena Costantini
  • Luca Costantini
IČO:
36823554
DIČ:
2022439848

IČ DPH:

SK2022439848
Podľa §4, registrovaný od 20.9.2007
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
199 164 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SISME S.p.A. SOCIETA ´ITALIANA STATORI E MOTORI ELETTRICI S.p.A. (99,5%)
  • Neznamy (0,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma SISME SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 652 393 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 045 521 EUR vzrástol medziročne o 190 553 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,56% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,24%.

Absolútne ukazovatele

39 809 601 €

21,8 %

5 971 004 €

8,5 %

21 495 115 €

12,4 %

8 736 106 €

13,6 %

2 629 267 €

0,1 %

Relatívne ukazovatele

16.75 %

-2,4 %

1.41

-0,0

4.86 %

0,4 %

59.36 %

-0,4 %

0.73

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 652 393 € 24,3 %
Zmena stavu zásob 28 451 € -89,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 26 013 908 € 27,7 %
Služby 3 695 932 € 20,6 %
Pridaná hodnota 5 971 004 € 8,5 %
Osobné náklady 4 239 817 € 11,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 607 232 € 4,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 525 402 € 11,8 %
Iné prevádzkové náklady 3 468 224 € 18,1 %
Zisk z predaja majetku -129 488 € -1,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 051 645 € -12,4 %
HV z finančnej činnosti -71 248 € -50,2 %
z toho Nákladové úroky 50 733 € 37,2 %
HV pred zdanením 980 397 € -15,0 %
Daň -65 124 € -121,9 %
HV po zdanení 1 045 521 € 22,3 %
EBITDA 1 788 365 € -6,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 495 115 € 12,4 %
 
Neobežný majetok 7 036 917 € 20,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 036 917 € 20,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 458 198 € 8,8 %
Zásoby 5 792 625 € 26,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 881 055 € 8,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 784 518 € -45,9 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 495 115 € 12,4 %
 
Vlastné imanie
8 736 106 € 13,6 %
Základné imanie 199 164 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 855 817 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 635 604 € 17,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 045 521 € 22,3 %
 
Záväzky 12 759 009 € 11,5 %
Dlhodobé záväzky 19 369 € -91,4 %
Krátkodobé záväzky 8 682 584 € 6,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 557 892 € 2,2 %
Bankové úvery dlhodobé 382 076 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 588 455 € 30,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 528 633 € -3,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?