Loading

Aliter Technologies, a.s.

Historický názov:
  • Aliter Technologies, a. s.
  • Aliter Consulting, s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Aliter Technologies, a.s.
Sídlo:
Turčianska 16
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5375/B
Od 12.9.2007, posledná zmena 6.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ervin Haramia
  • Ing. Pavol Gálik
IČO:
36831221
DIČ:
2022449319

IČ DPH:

SK2022449319
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2007
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
166 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Aliter Technologies, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 660 496 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 79,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 404 980 EUR vzrástol medziročne o 3 312 519 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 71,4% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 200,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 72,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,18%.

Absolútne ukazovatele

48 752 377 €

78,6 %

14 967 945 €

52,0 %

22 566 785 €

65,2 %

9 096 684 €

57,3 %

8 101 673 €

63,8 %

Relatívne ukazovatele

30.76 %

-5,5 %

2.74

0,6

32.81 %

2,9 %

59.69 %

2,0 %

1.47

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 850 951 € 103,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 809 545 € 71,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 11 523 746 € 104,8 %
Náklady na materiál, energie 4 944 250 € 200,9 %
Služby 17 224 555 € 72,1 %
Pridaná hodnota 14 967 945 € 52,0 %
Osobné náklady 5 468 572 € 18,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 299 661 € 14,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 20 390 € 153,6 %
Iné prevádzkové náklady 57 299 € -54,6 %
Zisk z predaja majetku 355 € -99,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 163 158 € 86,5 %
HV z finančnej činnosti -10 658 € 59,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 9 152 500 € 87,3 %
Daň 1 747 520 € 120,2 %
HV po zdanení 7 404 980 € 80,9 %
EBITDA 9 462 464 € 85,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 566 785 € 65,2 %
 
Neobežný majetok 1 141 873 € 15,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 041 814 € 36,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 646 € -89,4 %
Dlhodobý finančný majetok 97 413 € -51,8 %
 
Obežný majetok 17 355 968 € 39,1 %
Zásoby 1 803 642 € 254,0 %
Dlhodobé pohľadávky 10 575 € 86,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 149 329 € 21,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 392 422 € 40,5 %
 
Časové rozlíšenie 4 068 944 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 566 785 € 65,2 %
 
Vlastné imanie
9 096 684 € 57,3 %
Základné imanie 166 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 25 704 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 500 000 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 404 980 € 80,9 %
 
Záväzky 13 470 101 € 71,1 %
Dlhodobé záväzky 28 975 € 1,7 %
Krátkodobé záväzky 13 312 664 € 72,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 128 462 € 0,1 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?