Aliter Technologies, a.s.

Historický názov:
 • Aliter Technologies, a. s.
 • Aliter Consulting, s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Aliter Technologies, a.s.
Sídlo:
Turčianska 16
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5375/B
Od 12.9.2007, posledná zmena 6.9.2021
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ervin Haramia
 • Ing. Pavol Gálik
IČO:
36831221
DIČ:
2022449319

IČ DPH:

SK2022449319
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2007
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
166 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.06.2024 ako riadna.

  Firma Aliter Technologies, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 65 312 046 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 34,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 567 893 EUR vzrástol medziročne o 4 162 913 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 72,78% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,74%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 30,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,11%.

  Absolútne ukazovatele

  65 469 217 €

  34,3 %

  20 962 718 €

  40,1 %

  28 845 124 €

  27,8 %

  13 259 597 €

  45,8 %

  11 989 558 €

  48,0 %

  Relatívne ukazovatele

  32.10 %

  1,3 %

  3.33

  0,6

  40.10 %

  7,3 %

  54.03 %

  -5,7 %

  1.65

  0,2 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 17 661 714 € 27,5 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb47 650 332 € 36,9 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru14 745 154 € 28,0 %
  Náklady na materiál, energie7 205 610 € 45,7 %
  Služby22 398 564 € 30,0 %
  Pridaná hodnota20 962 718 € 40,1 %
  Osobné náklady6 294 912 € 15,1 %
  Odpisy a opravné položky k majetku435 131 € 45,2 %
  Opravné položky
  Ostatné výnosy242 € -98,8 %
  Iné prevádzkové náklady65 491 € 14,3 %
  Zisk z predaja majetku82 € -76,9 %
   
  HV z hospodárskej činnosti14 167 508 € 54,6 %
  HV z finančnej činnosti108 981 € %

  z toho Nákladové úroky145 € 100,0 %
  HV pred zdanením14 276 489 € 56,0 %
  Daň2 708 596 € 55,0 %
  HV po zdanení11 567 893 € 56,2 %
  EBITDA14 602 557 € 54,3 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  28 845 124 € 27,8 %
   
  Neobežný majetok1 410 238 € 23,5 %
  Dlhodobý hmotný majetok1 284 928 € 23,3 %
  Dlhodobý nehmotný majetok25 165 € %

  Dlhodobý finančný majetok100 145 € 2,8 %
   
  Obežný majetok27 003 265 € 55,6 %
  Zásoby2 022 543 € 12,1 %
  Dlhodobé pohľadávky18 833 € 78,1 %
  Krátkodobé pohľadávky8 855 099 € 8,7 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty16 106 790 € 117,9 %
   
  Časové rozlíšenie431 621 € -89,4 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky28 845 124 € 27,8 %
   
  Vlastné imanie
  13 259 597 € 45,8 %
  Základné imanie166 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania25 704 € 0,0 %
  HV minulých rokov1 500 000 € 0,0 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení11 567 893 € 56,2 %
   
  Záväzky15 566 486 € 15,6 %
  Dlhodobé záväzky23 886 € -17,6 %
  Krátkodobé záväzky15 407 454 € 15,7 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé135 146 € 5,2 %
   
  Časové rozlíšenie19 041 € 100,0 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?