MX Logistika SL, spol. s r.o.

Historický názov:
  • ERK - Immobilien SL, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MX Logistika SL, spol. s r.o.
Sídlo:
Rožňavská 32
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/48106/B
Od 27.9.2007, posledná zmena 29.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Harald Kirsch
  • Jiří Šulc
IČO:
36838951
DIČ:
2022467568

IČ DPH:

SK2022467568
Podľa §4, registrovaný od 20.11.2007
SK NACE (RÚZ):
46470 Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • XLCEE - Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma MX Logistika SL, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 82 593 176 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 038 219 EUR poklesol medziročne o 1 263 540 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,43% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 82 567 778 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 733 991 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 45,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,38%.

Absolútne ukazovatele

83 039 480 €

7,5 %

3 312 607 €

-27,6 %

51 167 500 €

26,3 %

14 197 967 €

7,9 %

44 435 597 €

249,4 %

Relatívne ukazovatele

4.01 %

-1,9 %

2.92

-1,4

2.03 %

-3,6 %

72.25 %

4,7 %

3.61

3,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 82 567 778 € 7,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 25 398 € 11,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 71 833 787 € 6,6 %
Náklady na materiál, energie 1 862 018 € 32,0 %
Služby 5 114 815 € 45,7 %
Pridaná hodnota 3 312 607 € -27,6 %
Osobné náklady 1 135 514 € 7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 146 605 € 70,2 %
Opravné položky 414 199 € %

Ostatné výnosy 35 640 € -8,6 %
Iné prevádzkové náklady 75 432 € 31,5 %
Zisk z predaja majetku 3 600 € -21,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 050 046 € -40,1 %
HV z finančnej činnosti -668 200 € -37,2 %
z toho Nákladové úroky 745 645 € 211,8 %
HV pred zdanením 1 381 846 € -52,9 %
Daň 343 627 € -45,5 %
HV po zdanení 1 038 219 € -54,9 %
EBITDA 2 137 301 € -39,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
51 167 500 € 26,3 %
 
Neobežný majetok 1 693 638 € %

Dlhodobý hmotný majetok 1 691 251 € %

Dlhodobý nehmotný majetok 2 387 € -37,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 49 473 862 € 23,3 %
Zásoby 32 128 005 € -0,1 %
Dlhodobé pohľadávky 324 588 € 122,9 %
Krátkodobé pohľadávky 12 452 328 € 110,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 568 941 € 143,0 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 167 500 € 26,3 %
 
Vlastné imanie
14 197 967 € 7,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 21 085 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 133 663 € 21,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 038 219 € -54,9 %
 
Záväzky 36 963 820 € 35,2 %
Dlhodobé záväzky 32 200 558 € %

Krátkodobé záväzky 4 707 964 € -82,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 55 298 € -53,5 %
 
Časové rozlíšenie 5 713 € -67,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?