VFS Financial Services Slovakia s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 9
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/48143/B
Od 28.9.2007, posledná zmena 2.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Martin Piško
  • Peter Sochuliak
  • Ana-Andrada Cerevcov
IČO:
36840211
DIČ:
2022461683

IČ DPH:

SK2022461683
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2007
SK NACE (RÚZ):
64910 Finančný lízing
Základné imanie:
5 993 903 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Volvo Business Services International AB (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma VFS Financial Services Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 749 637 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 63,43%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 532 194 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,91% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 46 811 082 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 30 091 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 38,99%.

Absolútne ukazovatele

61 668 325 €

53,7 %

3 645 754 €

-8,6 %

85 681 781 €

30,3 %

7 090 467 €

-12,0 %

-7 731 697 €

-37,7 %

Relatívne ukazovatele

7.04 %

-5,6 %

6.41

-3,3

0.62 %

0,8 %

91.72 %

4,0 %

0.75

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 46 811 082 € 77,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 938 555 € -5,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 46 780 991 € 76,9 %
Náklady na materiál, energie 8 895 € 25,1 %
Služby 1 313 997 € 7,3 %
Pridaná hodnota 3 645 754 € -8,6 %
Osobné náklady 568 805 € 39,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 338 506 € -6,1 %
Opravné položky -78 525 € -119,5 %
Ostatné výnosy 3 482 429 € 16,1 %
Iné prevádzkové náklady 2 658 530 € 13,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -359 133 € 55,1 %
HV z finančnej činnosti 1 043 387 € 6,3 %
z toho Nákladové úroky 438 635 € 136,8 %
HV pred zdanením 684 254 € 276,5 %
Daň 152 060 € -48,4 %
HV po zdanení 532 194 € %

EBITDA 3 900 848 € 2,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
85 681 781 € 30,3 %
 
Neobežný majetok 21 690 935 € -9,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 901 627 € -25,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 4 789 308 € 286,1 %
 
Obežný majetok 63 753 307 € 53,3 %
Zásoby 102 € 0,0 %
Dlhodobé pohľadávky 41 134 237 € 71,6 %
Krátkodobé pohľadávky 22 002 844 € 31,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 616 124 € -28,6 %
 
Časové rozlíšenie 237 539 € -23,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 85 681 781 € 30,3 %
 
Vlastné imanie
7 090 467 € -12,0 %
Základné imanie 3 993 903 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 399 390 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 164 980 € -42,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 532 194 € %

 
Záväzky 78 444 268 € 36,0 %
Dlhodobé záväzky 47 784 271 € 41,3 %
Krátkodobé záväzky 29 353 690 € 24,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 087 570 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 218 737 € -37,4 %
 
Časové rozlíšenie 147 046 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?