Daejung Europe s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Daejung Europe s.r.o.
Sídlo:
Obchodná 4063/41
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/20711/R
Od 29.9.2007, posledná zmena 17.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Youngjin Kang
IČO:
36840611
DIČ:
2022462684

IČ DPH:

SK2022462684
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2007
SK NACE (RÚZ):
28250 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Daejung High Polymer IND. Co., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Daejung Europe s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 86 001 628 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení 491 181 EUR vzrástol medziročne o 147 652 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,57%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 19,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,09%.

Absolútne ukazovatele

91 053 727 €

27,7 %

9 505 309 €

8,3 %

22 990 282 €

5,3 %

2 273 783 €

-22,0 %

-7 967 690 €

3,8 %

Relatívne ukazovatele

11.05 %

-1,6 %

1.27

0,0

2.14 %

0,6 %

90.11 %

3,5 %

0.19

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 712 386 € 26,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 77 289 242 € 23,9 %
Zmena stavu zásob 248 107 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 624 285 € 19,7 %
Náklady na materiál, energie 63 740 239 € 34,6 %
Služby 5 379 902 € -19,2 %
Pridaná hodnota 9 505 309 € 8,3 %
Osobné náklady 7 513 972 € 9,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 430 777 € 4,8 %
Opravné položky 1 579 € %

Ostatné výnosy 30 497 € -86,9 %
Iné prevádzkové náklady 134 954 € -3,9 %
Zisk z predaja majetku 560 124 € 193,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 014 648 € 26,1 %
HV z finančnej činnosti -348 293 € -26,1 %
z toho Nákladové úroky 132 912 € -21,5 %
HV pred zdanením 666 355 € 26,0 %
Daň 175 174 € -5,4 %
HV po zdanení 491 181 € 43,0 %
EBITDA 1 885 301 € -4,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 990 282 € 5,3 %
 
Neobežný majetok 14 388 692 € 3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 354 896 € 4,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 751 € -52,1 %
Dlhodobý finančný majetok 33 045 € -80,2 %
 
Obežný majetok 8 584 948 € 9,4 %
Zásoby 4 846 642 € 26,6 %
Dlhodobé pohľadávky 789 147 € -59,8 %
Krátkodobé pohľadávky 2 461 681 € 104,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 487 478 € -43,2 %
 
Časové rozlíšenie 16 642 € -20,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 990 282 € 5,3 %
 
Vlastné imanie
2 273 783 € -22,0 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -455 288 € -41,8 %
HV minulých rokov 1 237 890 € -34,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 491 181 € 43,0 %
 
Záväzky 20 715 589 € 9,5 %
Dlhodobé záväzky 2 087 083 € 114,9 %
Krátkodobé záväzky 14 973 790 € 16,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 800 000 € -22,3 %
Bankové úvery krátkodobé 805 433 € -40,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 49 283 € -66,6 %
 
Časové rozlíšenie 910 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?