Loading

Marelli PWT Kechnec Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA s. r. o.
  • Eupolis Innovation, s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Marelli PWT Kechnec Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Priemyselný Park Kechnec, Perínska cesta 292
04458 Kechnec
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/35689/V
Od 4.10.2007, posledná zmena 27.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Gianluca Guarnieri
  • Mgr. Monika Toporová
IČO:
36842931
DIČ:
2022471924

IČ DPH:

SK2022471924
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2008
SK NACE (RÚZ):
29310 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
Základné imanie:
12 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Marelli Europe S.p.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Marelli PWT Kechnec Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 82 509 856 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,07%. Dosiahnutá strata 3 588 324 EUR sa znížila medziročne o 127 156 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,93% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,7%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,93%.

Absolútne ukazovatele

94 559 336 €

22,7 %

2 318 532 €

-63,8 %

69 411 328 €

24,9 %

-36 066 748 €

-11,0 %

-51 512 462 €

-10,5 %

Relatívne ukazovatele

2.81 %

-6,0 %

0.42

-0,8

-5.17 %

1,5 %

151.96 %

-6,5 %

0.32

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 256 933 € 42,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 81 252 923 € 12,7 %
Zmena stavu zásob 1 930 807 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 454 941 € 151,5 %
Náklady na materiál, energie 70 159 158 € 28,7 %
Služby 9 622 805 € -14,3 %
Pridaná hodnota 2 318 532 € -63,8 %
Osobné náklady 5 578 413 € 1,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 816 125 € 21,7 %
Opravné položky -90 147 € -208,1 %
Ostatné výnosy 9 175 526 € 154,9 %
Iné prevádzkové náklady 456 033 € -52,5 %
Zisk z predaja majetku 104 737 € 239,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 276 402 € 38,6 %
HV z finančnej činnosti -1 274 439 € -56,2 %
z toho Nákladové úroky 997 946 € 53,6 %
HV pred zdanením -2 550 841 € 11,8 %
Daň 1 037 483 € 26,2 %
HV po zdanení -3 588 324 € 3,4 %
EBITDA 5 320 213 € 52,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
69 411 328 € 24,9 %
 
Neobežný majetok 28 560 179 € 8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 456 261 € 8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 103 918 € -62,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 40 791 462 € 41,4 %
Zásoby 11 171 271 € 52,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 29 618 562 € 37,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 629 € -66,4 %
 
Časové rozlíšenie 59 687 € -80,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 69 411 328 € 24,9 %
 
Vlastné imanie
-36 066 748 € -11,0 %
Základné imanie 12 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -44 478 424 € -9,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 588 324 € 3,4 %
 
Záväzky 98 947 036 € 25,7 %
Dlhodobé záväzky 40 151 € -29,1 %
Krátkodobé záväzky 85 832 571 € 29,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 13 074 314 € 6,9 %
 
Časové rozlíšenie 6 531 040 € -30,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?