TN logistica SK, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TN logistica SK, s.r.o.
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/48375/B
Od 12.10.2007, posledná zmena 20.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Rocco Loria
IČO:
36846902
DIČ:
2022460462

IČ DPH:

SK2022460462
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2007
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
4 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • TORELLO TRASPORTI S.R.L. (98,0%)
  • Rocco Loria (2,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma TN logistica SK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 83 166 341 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 847 770 EUR vzrástol medziročne o 1 331 180 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,4% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,68%.

Absolútne ukazovatele

85 335 876 €

11,4 %

15 250 096 €

8,5 %

39 489 289 €

7,9 %

8 840 166 €

26,4 %

3 738 405 €

22,1 %

Relatívne ukazovatele

18.34 %

-0,8 %

1.45

0,1

4.68 %

3,3 %

77.61 %

-3,3 %

1.15

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 46 258 € -19,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 83 120 083 € 13,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 191 € -41,3 %
Náklady na materiál, energie 20 548 838 € 20,6 %
Služby 47 339 216 € 12,1 %
Pridaná hodnota 15 250 096 € 8,5 %
Osobné náklady 10 519 464 € 4,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 999 765 € -20,2 %
Opravné položky 702 179 € %

Ostatné výnosy 1 328 535 € -43,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 995 458 € -23,8 %
Zisk z predaja majetku 650 488 € 14,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 012 253 € 25,3 %
HV z finančnej činnosti -253 624 € -20,6 %
z toho Nákladové úroky 209 470 € 13,7 %
HV pred zdanením 758 629 € 26,9 %
Daň -1 089 141 € %
HV po zdanení 1 847 770 € 257,7 %
EBITDA 3 361 530 € -10,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 489 289 € 7,9 %
 
Neobežný majetok 13 046 709 € 19,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 068 477 € 21,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 978 232 € 1,1 %
 
Obežný majetok 23 696 809 € 6,4 %
Zásoby 221 891 € -67,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 23 181 668 € 7,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 293 250 € %

 
Časové rozlíšenie 2 745 771 € -18,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 489 289 € 7,9 %
 
Vlastné imanie
8 840 166 € 26,4 %
Základné imanie 4 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 982 396 € 21,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 847 770 € 257,7 %
 
Záväzky 30 597 780 € 3,6 %
Dlhodobé záväzky 7 441 651 € 6,9 %
Krátkodobé záväzky 18 257 631 € -3,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 395 201 € 19,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 503 297 € %

 
Časové rozlíšenie 51 343 € -21,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?