NOBA - SMOKER, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NOBA - SMOKER, s.r.o.
Sídlo:
Kasárenská 345
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/18371/R
Od 18.10.2007, posledná zmena 17.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Adam Štefánik
  • Ing. Pavol Stiksa
  • Tibor Štefánik
IČO:
36848719
DIČ:
2022463300

IČ DPH:

SK2022463300
Podľa §4, registrovaný od 22.10.2007
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
332 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Tibor Štefánik (74,0%)
  • Adam Štefánik (26,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma NOBA - SMOKER, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 142 145 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 538 578 EUR vzrástol medziročne o 84 701 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,2% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 850 661 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 877 652 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,64%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,59%.

Absolútne ukazovatele

32 751 515 €

12,3 %

1 337 972 €

17,1 %

3 901 798 €

-6,1 %

917 139 €

10,2 %

-82 075 €

93,0 %

Relatívne ukazovatele

4.30 %

0,4 %

2.46

0,2

13.80 %

2,9 %

76.49 %

-3,5 %

0.25

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 850 661 € 7,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 291 484 € 14,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 973 009 € 6,8 %
Náklady na materiál, energie 232 944 € 24,0 %
Služby 598 220 € -3,6 %
Pridaná hodnota 1 337 972 € 17,1 %
Osobné náklady 544 501 € 6,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 76 792 € 5,4 %
Opravné položky -382 € 93,2 %
Ostatné výnosy 682 € -98,1 %
Iné prevádzkové náklady 27 039 € 1,9 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 690 704 € 20,9 %
HV z finančnej činnosti -5 857 € -216,5 %
z toho Nákladové úroky 1 049 € 11,2 %
HV pred zdanením 684 847 € 18,8 %
Daň 146 269 € 19,5 %
HV po zdanení 538 578 € 18,7 %
EBITDA 767 114 € 20,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 901 798 € -6,1 %
 
Neobežný majetok 1 002 214 € -50,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 493 537 € 17,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 037 € 15,7 %
Dlhodobý finančný majetok 506 640 € -68,2 %
 
Obežný majetok 2 899 584 € 35,5 %
Zásoby 2 154 942 € 34,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 633 461 € 31,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 111 181 € 114,8 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 901 798 € -6,1 %
 
Vlastné imanie
917 139 € 10,2 %
Základné imanie 332 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 46 561 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 538 578 € 18,7 %
 
Záväzky 2 984 659 € -10,1 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 2 981 659 € -8,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 000 € 0,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?