NOBA - SMOKER, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NOBA - SMOKER, s.r.o.
Sídlo:
Kasárenská 345
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/18371/R
Od 18.10.2007, posledná zmena 17.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Adam Štefánik
  • Ing. Pavol Stiksa
  • Tibor Štefánik
IČO:
36848719
DIČ:
2022463300

IČ DPH:

SK2022463300
Podľa §4, registrovaný od 22.10.2007
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
332 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Tibor Štefánik (74,0%)
  • Adam Štefánik (26,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma NOBA - SMOKER, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 31 709 063 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 852 946 EUR vzrástol medziročne o 314 368 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,86% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 394 937 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 181 680 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,52%.

Absolútne ukazovatele

33 094 681 €

1,0 %

1 574 191 €

17,7 %

4 616 013 €

18,3 %

1 231 507 €

34,3 %

465 578 €

%

Relatívne ukazovatele

4.96 %

0,7 %

2.88

0,4

18.48 %

4,7 %

73.32 %

-3,2 %

0.44

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 394 937 € 1,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 314 126 € 7,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 29 213 257 € 0,8 %
Náklady na materiál, energie 223 036 € -4,3 %
Služby 698 579 € 16,8 %
Pridaná hodnota 1 574 191 € 17,7 %
Osobné náklady 547 313 € 0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 90 528 € 17,9 %
Opravné položky -7 925 € %
Ostatné výnosy 1 € -99,9 %
Iné prevádzkové náklady 33 858 € 25,2 %
Zisk z predaja majetku 247 842 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 158 260 € 67,7 %
HV z finančnej činnosti -29 263 € %
z toho Nákladové úroky 144 € -86,3 %
HV pred zdanením 1 128 997 € 64,9 %
Daň 276 051 € 88,7 %
HV po zdanení 852 946 € 58,4 %
EBITDA 993 021 € 29,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
4 616 013 € 18,3 %
 
Neobežný majetok 938 929 € -6,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 463 080 € -6,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 209 € %

Dlhodobý finančný majetok 466 640 € -7,9 %
 
Obežný majetok 3 665 084 € 26,4 %
Zásoby 2 272 384 € 5,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 666 302 € 5,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 726 398 € %

 
Časové rozlíšenie 12 000 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 616 013 € 18,3 %
 
Vlastné imanie
1 231 507 € 34,3 %
Základné imanie 332 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 46 561 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 852 946 € 58,4 %
 
Záväzky 3 384 506 € 13,4 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 3 211 506 € 7,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 173 000 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?