ZLH Plus, a.s.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZLH Plus, a.s.
Sídlo:
Zlievarenská 533
97645 Hronec
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1029/S
Od 14.11.2007, posledná zmena 18.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Petríček
  • Ing. Miroslav Betík
  • Ing. Roman Červeň
IČO:
36853151
DIČ:
2022487621

IČ DPH:

SK2022487621
Podľa §4, registrovaný od 15.1.2008
SK NACE (RÚZ):
24510 Odlievanie železa
Základné imanie:
3 184 953 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ZLH Plus, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 731 186 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 191 289 EUR poklesol medziročne o 152 781 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,55% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 375 457 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 63,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,01%.

Absolútne ukazovatele

40 769 259 €

42,0 %

8 125 503 €

11,4 %

22 360 082 €

20,1 %

3 876 354 €

5,7 %

-4 497 704 €

-13,2 %

Relatívne ukazovatele

22.12 %

-5,8 %

1.17

-0,1

0.86 %

-1,0 %

82.66 %

2,4 %

0.27

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 222 392 € 9,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 508 794 € 40,7 %
Zmena stavu zásob 486 772 € -51,6 %
Aktivácia 2 375 457 € 96,8 %
Náklady na predaj tovaru 170 580 € 4,5 %
Náklady na materiál, energie 25 793 667 € 63,3 %
Služby 5 503 665 € 7,8 %
Pridaná hodnota 8 125 503 € 11,4 %
Osobné náklady 6 960 620 € 17,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 012 195 € 9,7 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 438 623 € 95,0 %
Iné prevádzkové náklady 207 251 € 36,2 %
Zisk z predaja majetku 15 283 € 46,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 399 343 € -20,7 %
HV z finančnej činnosti -145 640 € -58,9 %
z toho Nákladové úroky 115 575 € 60,7 %
HV pred zdanením 253 703 € -38,4 %
Daň 62 414 € -7,7 %
HV po zdanení 191 289 € -44,4 %
EBITDA 1 396 255 € -1,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 360 082 € 20,1 %
 
Neobežný majetok 12 215 440 € 14,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 088 868 € 14,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 126 572 € -9,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 133 668 € 27,5 %
Zásoby 6 185 344 € 12,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 946 394 € 72,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 930 € -98,8 %
 
Časové rozlíšenie 10 974 € 132,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 360 082 € 20,1 %
 
Vlastné imanie
3 876 354 € 5,7 %
Základné imanie 2 740 953 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 512 424 € 11,2 %
HV minulých rokov 431 688 € 253,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 191 289 € -44,4 %
 
Záväzky 16 854 498 € 21,9 %
Dlhodobé záväzky 1 889 336 € 19,5 %
Krátkodobé záväzky 9 353 870 € 16,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 859 799 € 37,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 659 246 € 33,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 92 247 € 9,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 629 230 € 44,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?