ZLH Plus, a.s.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZLH Plus, a.s.
Sídlo:
Zlievarenská 533
97645 Hronec
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1029/S
Od 14.11.2007, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Petríček
  • Ing. Miroslav Betík
  • Ing. Roman Červeň
IČO:
36853151
DIČ:
2022487621

IČ DPH:

SK2022487621
Podľa §4, registrovaný od 15.1.2008
SK NACE (RÚZ):
24510 Odlievanie železa
Základné imanie:
3 184 953 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma ZLH Plus, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 943 744 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,3%. Dosiahnutý zisk po zdanení 282 560 EUR vzrástol medziročne o 91 271 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,75% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 269 118 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 9,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,63%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,68%.

Absolútne ukazovatele

40 705 818 €

-0,2 %

9 287 818 €

14,3 %

22 352 218 €

-0,0 %

4 618 677 €

19,2 %

-5 536 648 €

-23,1 %

Relatívne ukazovatele

24.48 %

2,4 %

1.15

-0,0

1.26 %

0,4 %

79.34 %

-3,3 %

0.24

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 189 220 € -14,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 754 524 € 3,4 %
Zmena stavu zásob -503 486 € -203,4 %
Aktivácia 2 269 118 € -4,5 %
Náklady na predaj tovaru 143 860 € -15,7 %
Náklady na materiál, energie 23 311 001 € -9,6 %
Služby 6 969 167 € 26,6 %
Pridaná hodnota 9 287 818 € 14,3 %
Osobné náklady 8 051 794 € 15,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 112 162 € 9,9 %
Opravné položky 32 197 € 100,0 %
Ostatné výnosy 764 252 € 74,2 %
Iné prevádzkové náklady 294 173 € 41,9 %
Zisk z predaja majetku 28 015 € 83,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 587 289 € 47,1 %
HV z finančnej činnosti -303 407 € -108,3 %
z toho Nákladové úroky 280 121 € 142,4 %
HV pred zdanením 283 882 € 11,9 %
Daň 1 322 € -97,9 %
HV po zdanení 282 560 € 47,7 %
EBITDA 1 668 966 € 19,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 352 218 € -0,0 %
 
Neobežný majetok 12 863 747 € 5,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 757 260 € 5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 106 487 € -15,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 482 226 € -6,4 %
Zásoby 5 917 412 € -4,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 562 981 € -9,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 833 € -5,0 %
 
Časové rozlíšenie 6 245 € -43,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 352 218 € -0,0 %
 
Vlastné imanie
4 618 677 € 19,2 %
Základné imanie 3 184 953 € 16,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 547 315 € 6,8 %
HV minulých rokov 603 849 € 39,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 282 560 € 47,7 %
 
Záväzky 15 913 448 € -5,6 %
Dlhodobé záväzky 1 699 496 € -10,0 %
Krátkodobé záväzky 10 074 906 € 7,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 920 711 € -50,5 %
Bankové úvery krátkodobé 3 130 120 € -14,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 88 215 € -4,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 820 093 € 11,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?