Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.
Sídlo:
Priemyselná ul. 1
90021 Svätý Jur
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54189/B
Od 29.8.2008, posledná zmena 25.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Rob Wildeboer
IČO:
36859893
DIČ:
2022709172

IČ DPH:

SK2022709172
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2008
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
7 005 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Martinrea International Inc. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 453 404 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,07%. Dosiahnutá strata je 783 307 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,21% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,7%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,01%.

Absolútne ukazovatele

32 709 985 €

16,1 %

6 923 429 €

-7,6 %

25 759 591 €

0,3 %

336 263 €

-70,0 %

10 859 910 €

-13,4 %

Relatívne ukazovatele

22.01 %

-5,4 %

1.09

-0,2

-3.04 %

-3,3 %

98.69 %

3,0 %

2.21

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 271 527 € 12,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 181 877 € 15,2 %
Zmena stavu zásob 166 736 € %

Aktivácia 96 202 € -6,9 %
Náklady na predaj tovaru 1 790 954 € 139,2 %
Náklady na materiál, energie 20 146 531 € 21,7 %
Služby 2 670 539 € 8,2 %
Pridaná hodnota 6 923 429 € -7,6 %
Osobné náklady 6 365 043 € 9,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 496 962 € 3,0 %
Opravné položky 184 889 € -17,8 %
Ostatné výnosy 837 762 € 35,2 %
Iné prevádzkové náklady 425 927 € 13,4 %
Zisk z predaja majetku -47 252 € %
 
HV z hospodárskej činnosti -573 993 € -229,8 %
HV z finančnej činnosti -130 899 € 25,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -704 892 € %
Daň 78 415 € -61,2 %
HV po zdanení -783 307 € %
EBITDA 970 221 € -48,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 759 591 € 0,3 %
 
Neobežný majetok 9 231 836 € 17,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 059 857 € 8,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 153 645 € -67,8 %
Dlhodobý finančný majetok 1 018 334 € 100,0 %
 
Obežný majetok 16 325 188 € -6,9 %
Zásoby 4 219 165 € -11,5 %
Dlhodobé pohľadávky 175 260 € -27,6 %
Krátkodobé pohľadávky 6 125 597 € 28,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 805 166 € -25,2 %
 
Časové rozlíšenie 202 567 € -22,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 759 591 € 0,3 %
 
Vlastné imanie
336 263 € -70,0 %
Základné imanie 7 005 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 373 764 € 0,9 %
HV minulých rokov -6 259 194 € 1,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -783 307 € %
 
Záväzky 25 238 036 € 2,8 %
Dlhodobé záväzky 18 883 231 € 0,0 %
Krátkodobé záväzky 5 307 293 € 5,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 047 512 € 59,8 %
 
Časové rozlíšenie 185 292 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?