Loading

SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Reydel Automotive Slovakia s.r.o.
  • Visteon Interiors Slovakia s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Dolné Hony 2
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/23608/N
Od 6.12.2008, posledná zmena 29.12.2020
Štatutárny orgán:
  • Andreas Heuser
  • Eric Auzépy
IČO:
36861162
DIČ:
2022726893

IČ DPH:

SK2022726893
Podľa §4, registrovaný od 19.12.2008
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
4 135 891 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. (99,98%)
  • SMRC Automotives Techno Minority Holdings B.V. (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 428 863 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,63%. Dosiahnutá strata 13 092 957 EUR sa prehĺbila medziročne o 10 871 606 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 71,99%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,27%.

Absolútne ukazovatele

61 047 948 €

2,9 %

-2 026 972 €

%

50 610 109 €

20,8 %

2 022 581 €

-80,0 %

-2 625 176 €

-254,9 %

Relatívne ukazovatele

-5.14 %

-5,6 %

-0.23

-0,2

-25.87 %

-20,6 %

96.00 %

20,2 %

0.83

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 564 987 € -65,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 863 876 € 45,5 %
Zmena stavu zásob 181 063 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 939 845 € -62,6 %
Náklady na materiál, energie 23 891 602 € 72,0 %
Služby 13 684 618 € 8,8 %
Pridaná hodnota -2 026 972 € %
Osobné náklady 8 772 550 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 246 466 € 1,5 %
Opravné položky 87 480 € 120,3 %
Ostatné výnosy 21 311 755 € -2,8 %
Iné prevádzkové náklady 21 357 876 € 23,9 %
Zisk z predaja majetku 37 386 € -20,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -13 021 370 € -156,2 %
HV z finančnej činnosti -917 814 € -137,2 %
z toho Nákladové úroky 884 879 € 147,4 %
HV pred zdanením -13 939 184 € -154,8 %
Daň -846 227 € 74,0 %
HV po zdanení -13 092 957 € %
EBITDA -10 845 643 € -209,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 610 109 € 20,8 %
 
Neobežný majetok 16 638 600 € 45,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 765 677 € 36,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 872 923 € 198,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 882 003 € 13,0 %
Zásoby 2 743 720 € -44,2 %
Dlhodobé pohľadávky 4 300 504 € 24,5 %
Krátkodobé pohľadávky 5 684 003 € 80,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 153 776 € 30,4 %
 
Časové rozlíšenie 19 089 506 € 10,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 610 109 € 20,8 %
 
Vlastné imanie
2 022 581 € -80,0 %
Základné imanie 4 135 891 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 013 590 € 41,6 %
HV minulých rokov -6 033 943 € -58,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -13 092 957 € %
 
Záväzky 48 587 528 € 54,8 %
Dlhodobé záväzky 11 941 720 € %

Krátkodobé záväzky 32 296 181 € 18,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 349 627 € 8,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?