Slovak Games, s. r. o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovak Games, s. r. o.
Sídlo:
Gajova 11
81109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/57149/B
Od 4.3.2009, posledná zmena 12.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Vladimír Dostál
IČO:
36862495
DIČ:
2022791155

IČ DPH:

SK2022791155
Podľa §7a, registrovaný od 3.10.2012
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BASILARIS SE (50,0%)
  • Josef Endl (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Slovak Games, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 861 446 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 112,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 717 436 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,85% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 85,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,56%.

Absolútne ukazovatele

29 197 270 €

85,8 %

13 477 062 €

156,9 %

9 571 463 €

3,7 %

-1 432 547 €

54,5 %

1 905 074 €

65,3 %

Relatívne ukazovatele

46.70 %

8,0 %

6.68

3,4

17.94 %

39,9 %

114.97 %

-19,2 %

1.36

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 861 446 € 112,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 23 927 € 22,1 %
Služby 15 360 457 € 85,1 %
Pridaná hodnota 13 477 062 € 156,9 %
Osobné náklady 2 017 422 € 27,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 348 € -98,1 %
Opravné položky -1 224 292 € -192,7 %
Ostatné výnosy 169 035 € -77,0 %
Iné prevádzkové náklady 10 187 894 € 85,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 664 725 € 209,8 %
HV z finančnej činnosti -898 381 € %
z toho Nákladové úroky 1 032 163 € -0,0 %
HV pred zdanením 1 766 344 € 185,1 %
Daň 48 908 € 212,0 %
HV po zdanení 1 717 436 € 184,6 %
EBITDA 1 440 781 € 159,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 571 463 € 3,7 %
 
Neobežný majetok 836 € -29,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 836 € -29,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 8 893 983 € 9,4 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 2 397 589 € 35,3 %
Krátkodobé pohľadávky 5 945 908 € -5,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 550 486 € %

 
Časové rozlíšenie 676 644 € -38,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 571 463 € 3,7 %
 
Vlastné imanie
-1 432 547 € 54,5 %
Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 83 020 € 0,0 %
HV minulých rokov -4 933 003 € -70,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 717 436 € 184,6 %
 
Záväzky 11 003 697 € -11,1 %
Dlhodobé záväzky 5 627 083 € -5,1 %
Krátkodobé záväzky 5 267 651 € -16,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 108 963 € -26,0 %
 
Časové rozlíšenie 313 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?