SPIE Elektrovod, a. s.

Historický názov:
 • SAG Elektrovod, a. s.
 • SAG ELV Slovensko, a. s.
 • SAG ELV Slovensko, a. s..
 • SAG Slovak Holdings, a.s.
 • SAG Slovak Holdings, s.r.o.
 • HYBRIN s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SPIE Elektrovod, a. s.
Sídlo:
Prievozská 4C
82466 Bratislava 26
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5058/B
Od 30.5.2009, posledná zmena 1.4.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Jakub Kolesár
 • Ing. Karol Slaninka
IČO:
36863513
DIČ:
2022840127

IČ DPH:

SK2022840127
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2010
SK NACE (RÚZ):
42220 Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma SPIE Elektrovod, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 367 045 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 538 426 EUR vzrástol medziročne o 243 785 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,87%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,15%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 7,37%.

Absolútne ukazovatele

53 265 287 €

26,6 %

13 887 854 €

-1,6 %

45 396 774 €

19,0 %

13 389 104 €

60,7 %

5 725 139 €

-58,5 %

Relatívne ukazovatele

31.30 %

-3,9 %

1.21

0,1

1.19 %

0,4 %

70.51 %

-7,7 %

0.97

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 367 045 € 10,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 10 976 996 € 19,9 %
Služby 19 502 195 € 16,2 %
Pridaná hodnota 13 887 854 € -1,6 %
Osobné náklady 11 518 482 € -7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 387 074 € 8,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 7 660 001 € %

Iné prevádzkové náklady 7 725 392 € %

Zisk z predaja majetku 145 847 € -66,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 062 754 € 12,3 %
HV z finančnej činnosti -79 901 € 78,3 %
z toho Nákladové úroky 516 468 € 18,6 %
HV pred zdanením 982 853 € 70,1 %
Daň 444 427 € 57,0 %
HV po zdanení 538 426 € 82,7 %
EBITDA 2 303 981 € 29,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 396 774 € 19,0 %
 
Neobežný majetok 10 157 711 € 3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 576 110 € 15,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 470 591 € -35,0 %
Dlhodobý finančný majetok 111 010 € -5,0 %
 
Obežný majetok 34 904 900 € 24,0 %
Zásoby 6 586 763 € %

Dlhodobé pohľadávky 685 865 € 12,7 %
Krátkodobé pohľadávky 23 834 052 € 35,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 798 220 € -55,8 %
 
Časové rozlíšenie 334 163 € 52,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 396 774 € 19,0 %
 
Vlastné imanie
13 389 104 € 60,7 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 017 277 € 60,3 %
HV minulých rokov -166 599 € 63,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 538 426 € 82,7 %
 
Záväzky 32 007 670 € 7,3 %
Dlhodobé záväzky 484 178 € -96,5 %
Krátkodobé záväzky 28 405 686 € 115,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 422 373 € -42,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 695 433 € 26,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?