TRAJEKT PLUS, a. s.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TRAJEKT PLUS, a. s.
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 8/A
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4922/B
Od 5.12.2009, posledná zmena 10.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Júlia Domsitzová
IČO:
36865877
DIČ:
2022930613

IČ DPH:

SK2022930613
Podľa §4, registrovaný od 5.12.2009
SK NACE (RÚZ):
68100 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
Základné imanie:
2 158 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma TRAJEKT PLUS, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 715 324 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 99 239,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 762 187 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,1% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 32 690 722 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 035 436 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 97,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 822,63%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,79%.

Absolútne ukazovatele

33 665 338 €

%

2 232 711 €

%

68 769 594 €

-0,2 %

33 796 590 €

2,3 %

11 923 811 €

-62,5 %

Relatívne ukazovatele

6.82 %

%

27.80

30,1

1.11 %

1,8 %

50.86 %

-1,2 %

2.86

1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 32 690 722 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 24 602 € -25,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 655 286 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 298 € -97,1 %
Služby 1 827 029 € %

Pridaná hodnota 2 232 711 € %

Osobné náklady 80 307 € 4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 845 € -92,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 11 553 € %

Iné prevádzkové náklady 20 177 € -70,8 %
Zisk z predaja majetku 5 564 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 147 499 € %

HV z finančnej činnosti -863 506 € %
z toho Nákladové úroky 1 470 751 € -4,8 %
HV pred zdanením 1 283 993 € %

Daň 521 806 € %

HV po zdanení 762 187 € 263,7 %
EBITDA 2 143 780 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
68 769 594 € -0,2 %
 
Neobežný majetok 53 733 816 € 50,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 767 € -96,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 53 723 049 € 52,0 %
 
Obežný majetok 15 034 741 € -54,8 %
Zásoby 6 140 773 € -80,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 845 149 € 283,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 048 819 € 208,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 037 € -56,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 68 769 594 € -0,2 %
 
Vlastné imanie
33 796 590 € 2,3 %
Základné imanie 2 158 000 € -92,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 27 075 234 € %

HV minulých rokov 3 801 169 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 762 187 € 263,7 %
 
Záväzky 34 973 004 € -2,5 %
Dlhodobé záväzky 10 857 650 € -18,8 %
Krátkodobé záväzky 2 745 511 € 121,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 20 999 140 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 366 456 € 38,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 247 € -27,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?