Loading

LVD S3, a. s.

Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LVD S3, a. s.
Sídlo:
Priemyselná 1946/1
98201 Tornaľa
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1003/S
Od 26.5.2010, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Carl Dewulf
  • Gino Remi R. Uzeel
IČO:
36868281
DIČ:
2023043836

IČ DPH:

SK2023043836
Podľa §4, registrovaný od 19.11.2010
SK NACE (RÚZ):
28410 Výroba strojov na obrábanie kovov
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma LVD S3, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 65 842 211 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 100 226 EUR vzrástol medziročne o 1 403 362 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,39% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,16%.

Absolútne ukazovatele

67 605 708 €

5,8 %

10 662 926 €

17,8 %

36 643 128 €

-4,2 %

19 818 167 €

11,8 %

12 744 877 €

21,8 %

Relatívne ukazovatele

16.19 %

0,7 %

1.38

0,1

5.73 %

3,9 %

45.92 %

-7,7 %

0.84

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 65 842 211 € 12,7 %
Zmena stavu zásob -1 856 882 € -216,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 49 615 239 € 3,0 %
Služby 3 314 194 € 7,9 %
Pridaná hodnota 10 662 926 € 17,8 %
Osobné náklady 7 699 335 € 8,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 369 097 € 1,7 %
Opravné položky 410 475 € 205,3 %
Ostatné výnosy 322 585 € -15,9 %
Iné prevádzkové náklady 347 610 € -23,2 %
Zisk z predaja majetku 323 773 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 875 737 € 248,0 %
HV z finančnej činnosti -287 780 € -167,9 %
z toho Nákladové úroky 165 384 € 237,0 %
HV pred zdanením 1 587 957 € 64,9 %
Daň -512 269 € -292,6 %
HV po zdanení 2 100 226 € 201,4 %
EBITDA 2 921 061 € 97,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 643 128 € -4,2 %
 
Neobežný majetok 6 991 350 € -15,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 988 591 € -15,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 759 € -37,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 29 637 512 € -1,0 %
Zásoby 15 365 853 € -12,3 %
Dlhodobé pohľadávky 783 272 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 13 406 653 € 8,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 81 734 € 30,9 %
 
Časové rozlíšenie 14 266 € 7,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 643 128 € -4,2 %
 
Vlastné imanie
19 818 167 € 11,8 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 866 065 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 826 876 € 8,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 100 226 € 201,4 %
 
Záväzky 16 455 869 € -17,9 %
Dlhodobé záväzky 23 068 € -91,1 %
Krátkodobé záväzky 11 658 181 € -21,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 416 200 € -19,9 %
Bankové úvery krátkodobé 4 096 356 € -0,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 262 064 € 0,1 %
 
Časové rozlíšenie 369 092 € -22,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?