LVD S3, a. s.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LVD S3, a. s.
Sídlo:
Priemyselná 1946/1
98201 Tornaľa
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1003/S
Od 26.5.2010, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
 • Carl Dewulf
 • Gino Remi R. Uzeel
IČO:
36868281
DIČ:
2023043836

IČ DPH:

SK2023043836
Podľa §4, registrovaný od 19.11.2010
SK NACE (RÚZ):
28410 Výroba strojov na obrábanie kovov
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

  Firma LVD S3, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 65 842 211 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 100 226 EUR vzrástol medziročne o 1 403 362 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,39% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,16%.

  Absolútne ukazovatele

  67 605 708 €

  5,8 %

  10 662 926 €

  17,8 %

  36 643 128 €

  -4,2 %

  19 818 167 €

  11,8 %

  12 744 877 €

  21,8 %

  Relatívne ukazovatele

  16.19 %

  0,7 %

  1.38

  0,1

  5.73 %

  3,9 %

  45.92 %

  -7,7 %

  0.84

  0,2 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb65 842 211 € 12,7 %
  Zmena stavu zásob-1 856 882 € -216,0 %
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru0 € -100,0 %
  Náklady na materiál, energie49 615 239 € 3,0 %
  Služby3 314 194 € 7,9 %
  Pridaná hodnota10 662 926 € 17,8 %
  Osobné náklady7 699 335 € 8,2 %
  Odpisy a opravné položky k majetku1 369 097 € 1,7 %
  Opravné položky410 475 € 205,3 %
  Ostatné výnosy322 585 € -15,9 %
  Iné prevádzkové náklady347 610 € -23,2 %
  Zisk z predaja majetku323 773 € %

   
  HV z hospodárskej činnosti1 875 737 € 248,0 %
  HV z finančnej činnosti-287 780 € -167,9 %
  z toho Nákladové úroky165 384 € 237,0 %
  HV pred zdanením1 587 957 € 64,9 %
  Daň-512 269 € -292,6 %
  HV po zdanení2 100 226 € 201,4 %
  EBITDA2 921 061 € 97,8 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  36 643 128 € -4,2 %
   
  Neobežný majetok6 991 350 € -15,8 %
  Dlhodobý hmotný majetok6 988 591 € -15,8 %
  Dlhodobý nehmotný majetok2 759 € -37,5 %
  Dlhodobý finančný majetok0 € -100,0 %
   
  Obežný majetok29 637 512 € -1,0 %
  Zásoby15 365 853 € -12,3 %
  Dlhodobé pohľadávky783 272 € 100,0 %
  Krátkodobé pohľadávky13 406 653 € 8,5 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty81 734 € 30,9 %
   
  Časové rozlíšenie14 266 € 7,5 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky36 643 128 € -4,2 %
   
  Vlastné imanie
  19 818 167 € 11,8 %
  Základné imanie25 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania8 866 065 € 0,0 %
  HV minulých rokov8 826 876 € 8,4 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení2 100 226 € 201,4 %
   
  Záväzky16 455 869 € -17,9 %
  Dlhodobé záväzky23 068 € -91,1 %
  Krátkodobé záväzky11 658 181 € -21,8 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé416 200 € -19,9 %
  Bankové úvery krátkodobé4 096 356 € -0,1 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé262 064 € 0,1 %
   
  Časové rozlíšenie369 092 € -22,4 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?