LVD S3, a. s.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LVD S3, a. s.
Sídlo:
Priemyselná 1946/1
98201 Tornaľa
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1003/S
Od 26.5.2010, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Carl Dewulf
  • Gino Remi R. Uzeel
IČO:
36868281
DIČ:
2023043836

IČ DPH:

SK2023043836
Podľa §4, registrovaný od 19.11.2010
SK NACE (RÚZ):
28410 Výroba strojov na obrábanie kovov
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma LVD S3, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 578 531 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 696 864 EUR poklesol medziročne o 1 348 342 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,39% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,85%.

Absolútne ukazovatele

63 906 874 €

16,3 %

9 053 817 €

-4,4 %

38 258 589 €

5,9 %

17 727 942 €

4,0 %

10 463 672 €

17,0 %

Relatívne ukazovatele

15.46 %

-3,2 %

1.27

-0,3

1.82 %

-3,8 %

53.66 %

0,8 %

0.64

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 175 503 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 403 028 € 15,1 %
Zmena stavu zásob 1 600 418 € 10,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 297 415 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 48 146 813 € 19,1 %
Služby 3 070 606 € 14,8 %
Pridaná hodnota 9 053 817 € -4,4 %
Osobné náklady 7 118 518 € 15,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 345 706 € 0,2 %
Opravné položky -389 702 € -7,0 %
Ostatné výnosy 383 587 € -21,6 %
Iné prevádzkové náklady 452 637 € 221,1 %
Zisk z predaja majetku 18 522 € -66,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 539 065 € -77,4 %
HV z finančnej činnosti 423 827 € 93,6 %
z toho Nákladové úroky 49 069 € -3,6 %
HV pred zdanením 962 892 € -63,0 %
Daň 266 028 € -52,5 %
HV po zdanení 696 864 € -65,9 %
EBITDA 1 476 547 € -55,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 258 589 € 5,9 %
 
Neobežný majetok 8 304 730 € -3,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 299 174 € -3,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 414 € -65,4 %
Dlhodobý finančný majetok 1 142 € -11,7 %
 
Obežný majetok 29 940 584 € 8,9 %
Zásoby 17 526 908 € 36,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 351 228 € -14,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 62 448 € -48,8 %
 
Časové rozlíšenie 13 275 € 24,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 258 589 € 5,9 %
 
Vlastné imanie
17 727 942 € 4,0 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 866 065 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 140 013 € 33,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 696 864 € -65,9 %
 
Záväzky 20 055 173 € 8,5 %
Dlhodobé záväzky 259 136 € 0,4 %
Krátkodobé záväzky 14 913 559 € 13,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 519 400 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 4 101 154 € 2,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 261 924 € -2,0 %
 
Časové rozlíšenie 475 474 € -19,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?