Crown Commercial Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Crown Slovakia s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Crown Commercial Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Kechnec 293
04458 Kechnec
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/35569/V
Od 27.10.2010, posledná zmena 29.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Paul William Browett
IČO:
36869899
DIČ:
2023140295

IČ DPH:

SK2023140295
Podľa §4, registrovaný od 5.2.2014
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Crown Beverage Holdings, Inc. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.08.2023 ako riadna.

Firma Crown Commercial Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 152 463 200 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 44,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 814 646 EUR vzrástol medziročne o 121 501 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,89% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 152 462 550 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 576 643 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 89,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,46%.

Absolútne ukazovatele

162 382 736 €

49,7 %

1 682 461 €

45,5 %

13 889 668 €

-13,0 %

5 439 928 €

17,6 %

5 569 166 €

18,7 %

Relatívne ukazovatele

1.10 %

0,0 %

24.96

4,6

5.87 %

1,5 %

60.83 %

-10,2 %

1.67

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 152 462 550 € 44,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 650 € 100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 145 885 907 € 45,0 %
Náklady na materiál, energie 13 424 € 89,6 %
Služby 4 881 408 € 21,1 %
Pridaná hodnota 1 682 461 € 45,5 %
Osobné náklady 67 418 € 18,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 203 € 0,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 8 652 593 € 238,0 %
Iné prevádzkové náklady 8 648 028 € 234,8 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 618 405 € 50,5 %
HV z finančnej činnosti -585 643 € -197,5 %
z toho Nákladové úroky 449 423 € 145,7 %
HV pred zdanením 1 032 762 € 17,6 %
Daň 218 116 € 17,8 %
HV po zdanení 814 646 € 17,5 %
EBITDA 1 619 608 € 50,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 889 668 € -13,0 %
 
Neobežný majetok 13 434 € -8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 434 € -8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 865 070 € -13,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 45 319 € 42,7 %
Krátkodobé pohľadávky 13 531 270 € -12,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 288 481 € -31,8 %
 
Časové rozlíšenie 11 164 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 889 668 € -13,0 %
 
Vlastné imanie
5 439 928 € 17,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 619 782 € 17,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 814 646 € 17,5 %
 
Záväzky 8 449 740 € -25,4 %
Dlhodobé záväzky 1 097 € 13,7 %
Krátkodobé záväzky 8 261 749 € -26,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 186 894 € 69,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?