DOROPHARM, k.s.

Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DOROPHARM, k.s.
Sídlo:
Stará Vajnorská 21
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sr/680/B
Od 25.10.2007, posledná zmena 19.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Mag. pharm. Christoph Splichal
  • TARAPHARM GmbH
IČO:
43773711
DIČ:
2022488204

IČ DPH:

SK2022488204
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2008
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
332 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.04.2023 ako riadna.

Firma DOROPHARM, k.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 56 955 005 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 490 883 EUR vzrástol medziročne o 594 766 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,59% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 56 954 226 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 615 624 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 159,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,03%.

Absolútne ukazovatele

57 186 700 €

30,4 %

2 230 608 €

28,1 %

9 101 926 €

25,7 %

5 094 939 €

27,6 %

5 025 730 €

23,4 %

Relatívne ukazovatele

3.92 %

-0,1 %

3.62

0,6

16.38 %

4,0 %

44.02 %

-0,9 %

1.80

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 56 954 226 € 30,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 779 € -99,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 53 338 602 € 28,9 %
Náklady na materiál, energie 122 364 € -11,6 %
Služby 1 263 431 € 159,5 %
Pridaná hodnota 2 230 608 € 28,1 %
Osobné náklady 615 633 € 6,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 57 957 € -2,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 228 004 € 138,5 %
Iné prevádzkové náklady -114 421 € %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 899 443 € 61,8 %
HV z finančnej činnosti -20 242 € -5,5 %
z toho Nákladové úroky 6 818 € 215,5 %
HV pred zdanením 1 879 201 € 62,8 %
Daň 369 526 € 49,7 %
HV po zdanení 1 490 883 € 66,4 %
EBITDA 1 957 400 € 58,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 101 926 € 25,7 %
 
Neobežný majetok 108 823 € -34,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 97 873 € -35,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 950 € -26,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 808 867 € 29,3 %
Zásoby 1 867 403 € -10,7 %
Dlhodobé pohľadávky 482 € -32,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 022 070 € 90,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 918 912 € 12,1 %
 
Časové rozlíšenie 184 236 € -30,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 101 926 € 25,7 %
 
Vlastné imanie
5 094 939 € 27,6 %
Základné imanie 332 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 3 603 724 € 16,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 490 883 € 66,4 %
 
Záväzky 4 006 987 € 23,3 %
Dlhodobé záväzky 11 420 € 28,3 %
Krátkodobé záväzky 3 966 891 € 32,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 28 676 € -87,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?