DOROPHARM, k.s.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DOROPHARM, k.s.
Sídlo:
Stará Vajnorská 21
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sr/680/B
Od 25.10.2007, posledná zmena 19.5.2023
Štatutárny orgán:
  • TARAPHARM GmbH
  • Mag. pharm. Christoph Splichal
IČO:
43773711
DIČ:
2022488204

IČ DPH:

SK2022488204
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2008
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
332 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma DOROPHARM, k.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 49 712 323 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 163 119 EUR vzrástol medziročne o 4 672 236 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 77,71% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 49 710 570 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 252 079 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 15,5%.

Absolútne ukazovatele

63 965 729 €

11,9 %

1 663 403 €

-25,4 %

7 726 593 €

-15,1 %

6 163 451 €

21,0 %

6 166 863 €

22,7 %

Relatívne ukazovatele

3.35 %

-0,6 %

3.20

-0,4

79.77 %

63,4 %

20.23 %

-23,8 %

4.96

3,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 49 710 570 € -12,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 753 € 125,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 46 458 491 € -12,9 %
Náklady na materiál, energie 115 233 € -5,8 %
Služby 1 475 196 € 16,8 %
Pridaná hodnota 1 663 403 € -25,4 %
Osobné náklady 520 182 € -15,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 32 860 € -43,3 %
Opravné položky 45 281 € 100,0 %
Ostatné výnosy 14 206 023 € %

Iné prevádzkové náklady 7 241 883 € %

Zisk z predaja majetku 1 200 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 030 420 € %

HV z finančnej činnosti -6 835 € 66,2 %
z toho Nákladové úroky 2 658 € -61,0 %
HV pred zdanením 8 023 585 € %

Daň 1 780 230 € %

HV po zdanení 6 163 119 € %

EBITDA 8 062 080 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
7 726 593 € -15,1 %
 
Neobežný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 726 593 € -12,3 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 088 € 125,7 %
Krátkodobé pohľadávky 1 658 069 € -58,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 067 436 € 107,9 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 726 593 € -15,1 %
 
Vlastné imanie
6 163 451 € 21,0 %
Základné imanie 332 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 163 119 € %

 
Záväzky 1 563 142 € -61,0 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 1 558 642 € -60,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 500 € -84,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?