Loading

Partizánske Building Components-SK s.r.o.

Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Partizánske Building Components-SK s.r.o.
Sídlo:
Malobielická 1/215
95804 Partizánske
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/19253/R
Od 20.10.2007, posledná zmena 15.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Juraj Michalík
IČO:
43775098
DIČ:
2022470131

IČ DPH:

SK2022470131
Podľa §4, registrovaný od 23.11.2007
SK NACE (RÚZ):
22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Základné imanie:
23 285 535 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • VELUX A/S (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Partizánske Building Components-SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 104 564 330 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 468 906 EUR poklesol medziročne o 408 937 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,89% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,48%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 4,4%.

Absolútne ukazovatele

104 674 571 €

2,3 %

14 978 692 €

-2,5 %

44 856 711 €

-6,6 %

35 771 882 €

-0,9 %

9 689 664 €

-10,1 %

Relatívne ukazovatele

14.32 %

-0,8 %

1.51

0,0

3.27 %

-0,6 %

20.25 %

-4,6 %

1.83

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 104 564 330 € 2,5 %
Zmena stavu zásob -203 082 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 86 444 481 € 2,5 %
Služby 2 938 075 € 26,6 %
Pridaná hodnota 14 978 692 € -2,5 %
Osobné náklady 9 943 822 € -4,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 377 840 € 6,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 172 362 € -21,5 %
Iné prevádzkové náklady 457 106 € -9,1 %
Zisk z predaja majetku -439 180 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 933 106 € -21,0 %
HV z finančnej činnosti -2 947 € 66,1 %
z toho Nákladové úroky 1 817 € -68,2 %
HV pred zdanením 1 930 159 € -20,8 %
Daň 461 253 € -17,6 %
HV po zdanení 1 468 906 € -21,8 %
EBITDA 4 750 126 € 1,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 856 711 € -6,6 %
 
Neobežný majetok 28 160 924 € 2,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 160 924 € 2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 434 253 € -19,2 %
Zásoby 3 875 191 € -24,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 559 062 € -17,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 261 534 € 30,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 856 711 € -6,6 %
 
Vlastné imanie
35 771 882 € -0,9 %
Základné imanie 23 285 535 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 062 128 € 2,4 %
HV minulých rokov 6 955 313 € -0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 468 906 € -21,8 %
 
Záväzky 9 068 804 € -23,8 %
Dlhodobé záväzky 1 452 772 € 7,8 %
Krátkodobé záväzky 6 990 098 € -28,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 625 934 € -22,7 %
 
Časové rozlíšenie 16 025 € -3,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?