BUKÓZA ENERGO, a. s.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Sídlo:
Hencovská 2073
09302 Hencovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10358/P
Od 10.11.2007, posledná zmena 20.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Anna Hladká
  • Ing. Michal Simčo
  • Ján Ševčík
IČO:
43806643
DIČ:
2022491471

IČ DPH:

SK2022491471
Podľa §4, registrovaný od 12.12.2007
SK NACE (RÚZ):
35110 Výroba elektriny
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma BUKÓZA ENERGO, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 872 594 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 42,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 381 826 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 71,42% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,63%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,41%.

Absolútne ukazovatele

48 828 818 €

52,7 %

9 612 356 €

133,9 %

23 148 281 €

5,5 %

-2 551 029 €

%

-8 861 305 €

-2,5 %

Relatívne ukazovatele

27.56 %

10,8 %

3.96

2,2

5.97 %

10,4 %

111.02 %

11,1 %

0.22

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 872 594 € 42,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 310 € -11,9 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 22 069 581 € 24,6 %
Služby 3 190 967 € 17,6 %
Pridaná hodnota 9 612 356 € 133,9 %
Osobné náklady 2 428 876 € 4,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 065 068 € 28,0 %
Opravné položky 14 678 € -31,2 %
Ostatné výnosy 13 827 740 € 88,8 %
Iné prevádzkové náklady 19 412 459 € 116,3 %
Zisk z predaja majetku 12 664 € 0,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 531 679 € 174,9 %
HV z finančnej činnosti -171 227 € -129,3 %
z toho Nákladové úroky 256 656 € 112,0 %
HV pred zdanením 360 452 € 146,0 %
Daň -1 021 374 € %
HV po zdanení 1 381 826 € 240,5 %
EBITDA 1 584 083 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
23 148 281 € 5,5 %
 
Neobežný majetok 14 184 415 € -1,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 734 415 € -1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 2 450 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 8 948 665 € 17,8 %
Zásoby 3 616 153 € 29,4 %
Dlhodobé pohľadávky 517 986 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 634 404 € 18,2 %
Krátkodobý finančný majetok 1 082 506 € -5,3 %
Finančné účty 97 616 € -83,3 %
 
Časové rozlíšenie 15 201 € 7,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 148 281 € 5,5 %
 
Vlastné imanie
-2 551 029 € %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 887 836 € 0,0 %
HV minulých rokov -4 853 885 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 381 826 € 240,5 %
 
Záväzky 24 978 469 € 19,2 %
Dlhodobé záväzky 13 760 € -97,5 %
Krátkodobé záväzky 9 936 344 € 11,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 6 250 000 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 490 000 € -21,2 %
Bankové úvery krátkodobé 400 000 € 300,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 888 365 € 113,7 %
 
Časové rozlíšenie 720 841 € -25,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?