ENAGRO, a.s.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENAGRO, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta
92041 Leopoldov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10469/T
Od 6.11.2007, posledná zmena 25.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Robert Spišák, PhD.
  • Ing. Štefan Tóth
IČO:
43814808
DIČ:
2022485641

IČ DPH:

SK7120001779
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
533 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma ENAGRO, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 238 354 843 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 21,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 736 894 EUR poklesol medziročne o 138 111 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,56% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 236 690 831 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 12 850 852 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 32,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,44%.

Absolútne ukazovatele

240 138 204 €

-21,8 %

7 937 069 €

35,4 %

107 543 143 €

-2,0 %

20 473 153 €

22,3 %

13 740 366 €

65,1 %

Relatívne ukazovatele

3.33 %

1,4 %

7.08

1,1

4.40 %

-0,0 %

80.96 %

-3,8 %

0.57

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 236 690 831 € -19,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 664 012 € -83,4 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 223 839 979 € -23,1 %
Náklady na materiál, energie 42 567 € -32,8 %
Služby 6 535 228 € 29,3 %
Pridaná hodnota 7 937 069 € 35,4 %
Osobné náklady 1 121 542 € 14,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 54 800 € 52,0 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 725 188 € %

Iné prevádzkové náklady 79 203 € 64,5 %
Zisk z predaja majetku 92 € -99,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 406 804 € 53,2 %
HV z finančnej činnosti -1 684 059 € %
z toho Nákladové úroky 2 412 185 € 161,5 %
HV pred zdanením 5 722 745 € 1,5 %
Daň 985 851 € 28,8 %
HV po zdanení 4 736 894 € -2,8 %
EBITDA 7 461 512 € 53,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
107 543 143 € -2,0 %
 
Neobežný majetok 20 012 875 € -4,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 137 026 € 47,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 19 875 849 € -4,8 %
 
Obežný majetok 87 510 310 € -1,3 %
Zásoby 45 798 793 € -13,9 %
Dlhodobé pohľadávky 13 121 € -98,0 %
Krátkodobé pohľadávky 36 584 330 € 17,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 5 114 066 € 42,4 %
 
Časové rozlíšenie 19 958 € -38,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 107 543 143 € -2,0 %
 
Vlastné imanie
20 473 153 € 22,3 %
Základné imanie 533 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 328 054 € -8,9 %
HV minulých rokov 4 875 005 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 736 894 € -2,8 %
 
Záväzky 87 069 990 € -6,3 %
Dlhodobé záväzky 13 236 072 € 0,4 %
Krátkodobé záväzky 14 071 028 € 27,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 59 705 753 € -13,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 57 137 € 70,9 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?