ENAGRO, a.s.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENAGRO, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta
92041 Leopoldov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10469/T
Od 6.11.2007, posledná zmena 26.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Robert Spišák, PhD.
  • Ing. Štefan Tóth
IČO:
43814808
DIČ:
2022485641

IČ DPH:

SK7120001779
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
533 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma ENAGRO, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 305 105 362 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 875 005 EUR vzrástol medziročne o 1 962 235 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,06% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 295 088 933 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 045 588 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,51%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 14,89%.

Absolútne ukazovatele

307 196 206 €

40,4 %

5 860 020 €

141,8 %

109 703 970 €

9,0 %

16 744 305 €

8,7 %

8 320 538 €

231,7 %

Relatívne ukazovatele

1.92 %

0,8 %

5.98

3,9

4.44 %

1,6 %

84.74 %

0,0 %

0.44

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 295 088 933 € 39,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 10 016 429 € 167,2 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 291 043 345 € 39,8 %
Náklady na materiál, energie 63 313 € 41,9 %
Služby 5 055 540 € -5,5 %
Pridaná hodnota 5 860 020 € 141,8 %
Osobné náklady 979 994 € -14,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 36 061 € 15,6 %
Opravné položky 3 084 293 € %

Ostatné výnosy 30 632 € -94,4 %
Iné prevádzkové náklady 48 145 € -9,7 %
Zisk z predaja majetku 8 846 € -43,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 834 149 € 176,4 %
HV z finančnej činnosti 806 139 € -40,4 %
z toho Nákladové úroky 922 578 € 61,4 %
HV pred zdanením 5 640 288 € 81,9 %
Daň 765 283 € %

HV po zdanení 4 875 005 € 67,4 %
EBITDA 4 861 364 € 175,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
109 703 970 € 9,0 %
 
Neobežný majetok 20 977 040 € -3,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 93 145 € 71,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 20 883 895 € -3,9 %
 
Obežný majetok 88 694 582 € 12,6 %
Zásoby 53 169 243 € 33,1 %
Dlhodobé pohľadávky 662 291 € %

Krátkodobé pohľadávky 31 271 157 € 0,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 591 891 € -52,7 %
 
Časové rozlíšenie 32 348 € -54,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 109 703 970 € 9,0 %
 
Vlastné imanie
16 744 305 € 8,7 %
Základné imanie 533 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 336 100 € 6,7 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 875 005 € 67,4 %
 
Záväzky 92 959 665 € 9,1 %
Dlhodobé záväzky 13 182 125 € %

Krátkodobé záväzky 11 019 816 € -65,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 68 724 285 € 29,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 33 439 € -25,6 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?