Audia Plastics, s. r. o.

Historický názov:
  • Audia plastics, s. r. o.
  • Washington Penn Plastics Co., EU, s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Audia Plastics, s. r. o.
Sídlo:
Voderady 426
91942 Voderady
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/29261/T
Od 8.11.2007, posledná zmena 1.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Milan Balla
  • Peter Baláž
IČO:
43815910
DIČ:
2022489909

IČ DPH:

SK2022489909
Podľa §4, registrovaný od 15.3.2008
SK NACE (RÚZ):
20160 Výroba plastov v primárnej forme
Základné imanie:
226 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Audia Plastics Global, LLC (99,67%)
  • Audia Plastics GmbH (0,33%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Audia Plastics, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 80 117 063 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 016 898 EUR vzrástol medziročne o 1 698 005 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,1% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,64%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,96%.

Absolútne ukazovatele

86 565 547 €

29,6 %

9 934 419 €

25,4 %

55 817 693 €

6,7 %

47 447 156 €

11,5 %

20 918 436 €

45,2 %

Relatívne ukazovatele

12.40 %

0,2 %

1.90

0,4

5.40 %

2,9 %

15.00 %

-3,6 %

2.13

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 254 185 € -69,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 78 862 878 € 30,0 %
Zmena stavu zásob 4 990 200 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 997 950 € -73,1 %
Náklady na materiál, energie 67 768 212 € 39,5 %
Služby 6 016 762 € 8,6 %
Pridaná hodnota 9 934 419 € 25,4 %
Osobné náklady 5 233 165 € 2,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 687 532 € -19,6 %
Opravné položky 640 872 € %

Ostatné výnosy 535 578 € 136,4 %
Iné prevádzkové náklady 231 009 € 21,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 3 067 339 € %

HV z finančnej činnosti 895 121 € 16,7 %
z toho Nákladové úroky 16 592 € -38,5 %
HV pred zdanením 3 962 460 € 186,8 %
Daň 945 562 € %

HV po zdanení 3 016 898 € 128,7 %
EBITDA 4 754 871 € 75,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
55 817 693 € 6,7 %
 
Neobežný majetok 15 003 275 € -2,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 839 677 € -2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 163 598 € 9,1 %
 
Obežný majetok 40 658 493 € 10,2 %
Zásoby 11 900 616 € 3,0 %
Dlhodobé pohľadávky 11 936 686 € -14,9 %
Krátkodobé pohľadávky 9 116 708 € 16,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 704 483 € 122,3 %
 
Časové rozlíšenie 155 925 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 55 817 693 € 6,7 %
 
Vlastné imanie
47 447 156 € 11,5 %
Základné imanie 226 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 77 732 280 € 0,0 %
HV minulých rokov -33 528 661 € 8,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 016 898 € 128,7 %
 
Záväzky 8 370 537 € -14,0 %
Dlhodobé záväzky 2 206 € -99,7 %
Krátkodobé záväzky 7 941 398 € -6,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 17 898 € 6,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 409 035 € -24,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?