KAM Rent, s.r.o.

Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KAM Rent, s.r.o.
Sídlo:
Fiľakovská 286
98401 Lučenec
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/13886/S
Od 17.11.2007, posledná zmena 20.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Jozef Bóna
  • Peter Kamenský
IČO:
43828841
DIČ:
2022489953

IČ DPH:

SK2022489953
Podľa §4, registrovaný od 21.12.2007
SK NACE (RÚZ):
16100 Pilovanie a hobľovanie dreva
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Anita Kamenská (70,0%)
  • Peter Kamenský (30,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma KAM Rent, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 133 610 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 084 907 EUR poklesol medziročne o 243 042 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,03% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,23%.

Absolútne ukazovatele

38 880 813 €

26,4 %

7 914 623 €

-4,2 %

19 439 650 €

27,0 %

7 418 024 €

38,4 %

-2 416 639 €

-39,7 %

Relatívne ukazovatele

21.31 %

-6,5 %

2.67

0,0

10.73 %

-4,5 %

61.84 %

-3,2 %

0.32

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 462 086 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 671 524 € 14,1 %
Zmena stavu zásob 1 477 064 € 64,8 %
Aktivácia 84 660 € 234,4 %
Náklady na predaj tovaru 3 606 925 € 282,2 %
Náklady na materiál, energie 25 776 937 € 28,4 %
Služby 1 396 849 € 7,5 %
Pridaná hodnota 7 914 623 € -4,2 %
Osobné náklady 2 969 169 € -5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 665 153 € 17,0 %
Opravné položky 34 171 € -83,5 %
Ostatné výnosy 53 444 € 8,1 %
Iné prevádzkové náklady 486 336 € 0,5 %
Zisk z predaja majetku 35 375 € -5,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 848 613 € -10,2 %
HV z finančnej činnosti -213 769 € -1,5 %
z toho Nákladové úroky 150 400 € -11,2 %
HV pred zdanením 2 634 844 € -11,0 %
Daň 549 937 € -13,1 %
HV po zdanení 2 084 907 € -10,4 %
EBITDA 4 478 391 € -1,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 439 650 € 27,0 %
 
Neobežný majetok 12 700 304 € 23,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 592 921 € 24,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 492 € -2,1 %
Dlhodobý finančný majetok 92 891 € -21,2 %
 
Obežný majetok 6 678 823 € 34,4 %
Zásoby 3 615 690 € 35,7 %
Dlhodobé pohľadávky 328 000 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 581 291 € 18,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 153 842 € 26,2 %
 
Časové rozlíšenie 60 523 € 18,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 439 650 € 27,0 %
 
Vlastné imanie
7 418 024 € 38,4 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 545 162 € -1,0 %
HV minulých rokov 2 781 315 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 2 084 907 € -10,4 %
 
Záväzky 12 021 626 € 20,8 %
Dlhodobé záväzky 2 065 236 € 1,7 %
Krátkodobé záväzky 4 773 996 € 28,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 137 424 € 2,3 %
Bankové úvery dlhodobé 974 840 € -6,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 916 565 € 35,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 153 565 € 15,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?