Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Pow-en a. s.
Sídlo:
Prievozská 4B
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4330/B
Od 7.12.2007, posledná zmena 21.3.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Milan Španko, MBA
 • Ing. Zoltán Hodek
 • Ing. Anton Bielik
IČO:
43860125
DIČ:
2022502394

IČ DPH:

SK2022502394
Podľa §4, registrovaný od 15.1.2008
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

  Firma Pow-en a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 282 422 064 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 71,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 837 965 EUR poklesol medziročne o 2 963 547 EUR.

  Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 81,03% celkových výnosov firmy.

  Firma predala tovar za 229 550 374 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 2 433 642 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -1%.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,3%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,19%.

  Absolútne ukazovatele

  283 292 329 €

  71,7 %

  2 562 891 €

  -60,9 %

  38 585 159 €

  25,8 %

  9 889 232 €

  110,8 %

  6 945 027 €

  101,3 %

  Relatívne ukazovatele

  0.91 %

  -3,1 %

  1.57

  -2,8

  2.17 %

  -10,2 %

  74.37 %

  -10,3 %

  1.20

  0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 229 550 374 € 86,8 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb52 871 690 € 27,0 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru231 984 016 € 89,2 %
  Náklady na materiál, energie88 215 € 2,3 %
  Služby47 786 942 € 35,6 %
  Pridaná hodnota2 562 891 € -60,9 %
  Osobné náklady1 634 123 € 9,2 %
  Odpisy a opravné položky k majetku219 451 € 0,7 %
  Opravné položky-1 220 € 57,1 %
  Ostatné výnosy60 267 € 139,9 %
  Iné prevádzkové náklady105 651 € -67,5 %
  Zisk z predaja majetku269 662 € 100,0 %
   
  HV z hospodárskej činnosti934 815 € -79,4 %
  HV z finančnej činnosti109 868 € -43,0 %
  z toho Nákladové úroky88 526 € 71,1 %
  HV pred zdanením1 044 683 € -78,0 %
  Daň206 718 € -77,9 %
  HV po zdanení837 965 € -78,0 %
  EBITDA883 384 € -81,4 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  38 585 159 € 25,8 %
   
  Neobežný majetok2 729 621 € 74,4 %
  Dlhodobý hmotný majetok422 372 € -32,7 %
  Dlhodobý nehmotný majetok9 256 € 100,0 %
  Dlhodobý finančný majetok2 297 993 € 145,1 %
   
  Obežný majetok35 616 053 € 23,0 %
  Zásoby1 342 129 € %

  Dlhodobé pohľadávky271 474 € -63,9 %
  Krátkodobé pohľadávky30 667 236 € 71,9 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty3 335 214 € -67,4 %
   
  Časové rozlíšenie239 485 € 77,5 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky38 585 159 € 25,8 %
   
  Vlastné imanie
  9 889 232 € 110,8 %
  Základné imanie33 200 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania1 055 760 € 131,9 %
  HV minulých rokov7 962 307 € 91,4 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení837 965 € -78,0 %
   
  Záväzky28 570 486 € 10,0 %
  Dlhodobé záväzky7 475 € -99,3 %
  Krátkodobé záväzky27 357 104 € 9,9 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé1 156 492 € %

  Rezervy dlhodobé, krátkodobé49 415 € -22,0 %
   
  Časové rozlíšenie125 441 € %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?