SIKO KÚPEĽNE a. s.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SIKO KÚPEĽNE a. s.
Sídlo:
Galvaniho 16B
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4338/B
Od 11.12.2007, posledná zmena 17.9.2020
Štatutárny orgán:
  • Bc. Tomáš Vala
  • Ing. Jan Dvořák
IČO:
43864074
DIČ:
2022498104

IČ DPH:

SK2022498104
Podľa §4, registrovaný od 10.1.2010
SK NACE (RÚZ):
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma SIKO KÚPEĽNE a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 608 166 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 254 523 EUR poklesol medziročne o 496 585 EUR.

Firma predala tovar za 33 448 660 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 275 826 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 40,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,64%.

Absolútne ukazovatele

47 886 456 €

14,8 %

6 621 844 €

6,1 %

10 838 366 €

13,4 %

2 196 434 €

13,1 %

-434 669 €

1,4 %

Relatívne ukazovatele

13.91 %

-1,3 %

1.16

-0,1

2.35 %

-5,5 %

79.73 %

0,0 %

0.38

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 448 660 € 7,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 14 159 506 € 43,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 172 834 € 18,2 %
Náklady na materiál, energie 3 566 515 € 40,7 %
Služby 9 246 973 € 9,9 %
Pridaná hodnota 6 621 844 € 6,1 %
Osobné náklady 5 732 677 € 12,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 601 077 € -13,0 %
Opravné položky 1 622 € 104,6 %
Ostatné výnosy 237 283 € -66,2 %
Iné prevádzkové náklady 62 413 € -23,2 %
Zisk z predaja majetku 18 618 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 479 956 € -57,1 %
HV z finančnej činnosti -156 673 € 14,0 %
z toho Nákladové úroky 29 066 € -54,9 %
HV pred zdanením 323 283 € -65,5 %
Daň 68 760 € -63,0 %
HV po zdanení 254 523 € -66,1 %
EBITDA 1 062 415 € -40,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 838 366 € 13,4 %
 
Neobežný majetok 2 341 209 € 13,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 318 520 € 26,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 337 € %

Dlhodobý finančný majetok 1 020 352 € 0,0 %
 
Obežný majetok 7 962 406 € 8,5 %
Zásoby 4 898 212 € 10,1 %
Dlhodobé pohľadávky 301 894 € -7,6 %
Krátkodobé pohľadávky 2 172 076 € 19,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 590 224 € -20,3 %
 
Časové rozlíšenie 534 751 € 244,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 838 366 € 13,4 %
 
Vlastné imanie
2 196 434 € 13,1 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 003 320 € 0,0 %
HV minulých rokov 905 391 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 254 523 € -66,1 %
 
Záväzky 8 143 961 € 11,3 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 5 519 585 € -5,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 612 376 € 74,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 000 € 20,0 %
 
Časové rozlíšenie 497 971 € 67,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?