FINEP Jégeho alej a. s.

Historický názov:
  • Kornélia real a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FINEP Jégeho alej a. s.
Sídlo:
Trnavská cesta 6/A
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4375/B
Od 10.1.2008, posledná zmena 10.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Borek Simandl
  • Ing. Pavel Rejchrt
  • JUDr. Juraj Hudek
IČO:
43866778
DIČ:
2022518608

IČ DPH:

SK2022518608
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2009
SK NACE (RÚZ):
68320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Základné imanie:
60 300 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:
7 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma FINEP Jégeho alej a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 21 907 423 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 28,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 523 849 EUR vzrástol medziročne o 542 112 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 132,84% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 6 278 358 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 40,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 972,75%.

Absolútne ukazovatele

15 860 937 €

71,2 %

8 774 922 €

15,7 %

25 731 115 €

-26,4 %

13 479 001 €

94,0 %

14 364 525 €

-13,0 %

Relatívne ukazovatele

40.05 %

15,3 %

N/A

0,0

25.35 %

8,2 %

47.62 %

-32,5 %

1.12

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 837 652 € -8,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 21 069 771 € -29,0 %
Zmena stavu zásob -6 278 358 € 70,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 831 036 € -8,1 %
Náklady na materiál, energie 10 453 € -40,9 %
Služby 6 012 654 € %

Pridaná hodnota 8 774 922 € 15,7 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 754 € -7,4 %
Opravné položky 864 € 100,0 %
Ostatné výnosy 231 827 € %

Iné prevádzkové náklady 289 091 € 97,8 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 716 040 € 14,6 %
HV z finančnej činnosti -443 615 € %
z toho Nákladové úroky 441 223 € %

HV pred zdanením 8 272 425 € 9,4 %
Daň 1 748 576 € 10,9 %
HV po zdanení 6 523 849 € 9,1 %
EBITDA 8 716 794 € 16,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 731 115 € -26,4 %
 
Neobežný majetok 62 867 € -1,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 62 867 € -1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 25 666 914 € -26,2 %
Zásoby 13 000 632 € -38,3 %
Dlhodobé pohľadávky 255 484 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 271 958 € 15,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 138 840 € -9,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 334 € -98,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 731 115 € -26,4 %
 
Vlastné imanie
13 479 001 € 94,0 %
Základné imanie 60 300 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 224 820 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 670 032 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 6 523 849 € 9,1 %
 
Záväzky 12 251 558 € -56,3 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 11 047 683 € -30,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 203 875 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie 556 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?