FINEP Jégeho alej a. s.

Historický názov:
  • Kornélia real a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FINEP Jégeho alej a. s.
Sídlo:
Trnavská cesta 6/A
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4375/B
Od 10.1.2008, posledná zmena 10.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Borek Simandl
  • Ing. Pavel Rejchrt
  • JUDr. Juraj Hudek
IČO:
43866778
DIČ:
2022518608

IČ DPH:

SK2022518608
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2009
SK NACE (RÚZ):
68320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Základné imanie:
60 300 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:
7 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma FINEP Jégeho alej a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 599 901 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6 528,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 981 737 EUR vzrástol medziročne o 5 859 404 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 320,46% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 21 533 117 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 145,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 221,54%.

Absolútne ukazovatele

9 264 586 €

%

7 584 780 €

%

34 957 156 €

-4,8 %

6 949 375 €

%

16 509 061 €

37,5 %

Relatívne ukazovatele

24.79 %

22,3 %

N/A

0,0

17.11 %

16,8 %

80.12 %

-17,2 %

0.75

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 910 592 € 116,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 689 309 € %

Zmena stavu zásob -21 533 117 € -100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 903 812 € 236,2 %
Náklady na materiál, energie 17 701 € 145,3 %
Služby 560 491 € 221,5 %
Pridaná hodnota 7 584 780 € %

Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 814 € -75,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 19 802 € -12,7 %
Iné prevádzkové náklady 146 141 € 104,8 %
Zisk z predaja majetku 146 037 € -21,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 603 664 € %

HV z finančnej činnosti -45 096 € %
z toho Nákladové úroky 43 381 € %

HV pred zdanením 7 558 568 € %

Daň 1 576 831 € %

HV po zdanení 5 981 737 € %

EBITDA 7 458 441 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
34 957 156 € -4,8 %
 
Neobežný majetok 63 621 € -34,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 63 621 € -34,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 776 355 € -4,7 %
Zásoby 21 072 876 € -32,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 235 007 € 255,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 468 472 € 151,9 %
 
Časové rozlíšenie 117 180 € 10,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 957 156 € -4,8 %
 
Vlastné imanie
6 949 375 € %

Základné imanie 60 300 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 224 820 € 0,0 %
HV minulých rokov 682 518 € 21,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 981 737 € %

 
Záväzky 28 007 781 € -21,6 %
Dlhodobé záväzky 9 623 307 € -13,6 %
Krátkodobé záväzky 15 887 325 € -13,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 497 149 € -59,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?