COOP LC SEVER, a.s.

Historický názov:
  • COOP LC SERVER, a.s.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP LC SEVER, a.s.
Sídlo:
Družstevná 4503
03101 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10618/L
Od 1.1.2008, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Bohuslav Janovčík
  • Ing. Ján Šlauka
  • Ing. Soňa Balážiková
IČO:
43873693
DIČ:
2022500238

IČ DPH:

SK2022500238
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2008
SK NACE (RÚZ):
47290 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 128 800 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 18.05.2023 ako riadna.

Firma COOP LC SEVER, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 57 062 277 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 366 931 EUR vzrástol medziročne o 212 185 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,05% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 54 820 698 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 728 647 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,85%.

Absolútne ukazovatele

57 072 415 €

10,8 %

2 754 499 €

15,3 %

11 170 187 €

16,1 %

1 923 278 €

18,6 %

-1 559 037 €

1,0 %

Relatívne ukazovatele

4.83 %

0,2 %

1.41

0,1

3.28 %

1,7 %

82.78 %

-0,4 %

0.52

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 820 698 € 11,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 241 579 € 6,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 52 092 051 € 10,5 %
Náklady na materiál, energie 261 133 € 30,2 %
Služby 1 954 594 € 10,3 %
Pridaná hodnota 2 754 499 € 15,3 %
Osobné náklady 1 959 780 € 4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 159 698 € -5,1 %
Opravné položky 1 392 € 0,0 %
Ostatné výnosy 7 481 € -31,2 %
Iné prevádzkové náklady 53 106 € 4,2 %
Zisk z predaja majetku 2 657 € -66,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 590 661 € 86,3 %
HV z finančnej činnosti -121 821 € -2,6 %
z toho Nákladové úroky 82 598 € 9,2 %
HV pred zdanením 468 840 € 136,3 %
Daň 101 909 € 133,5 %
HV po zdanení 366 931 € 137,1 %
EBITDA 747 702 € 56,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 170 187 € 16,1 %
 
Neobežný majetok 3 923 815 € 7,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 640 910 € 8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 247 € -61,9 %
Dlhodobý finančný majetok 276 658 € 0,0 %
 
Obežný majetok 7 223 999 € 21,4 %
Zásoby 2 639 769 € 40,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 491 634 € 13,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 92 596 € -12,5 %
 
Časové rozlíšenie 22 373 € 44,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 170 187 € 16,1 %
 
Vlastné imanie
1 923 278 € 18,6 %
Základné imanie 1 128 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 327 881 € 22,1 %
HV minulých rokov 99 666 € 43,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 366 931 € 137,1 %
 
Záväzky 9 246 909 € 15,6 %
Dlhodobé záväzky 321 013 € 17,2 %
Krátkodobé záväzky 5 556 249 € 25,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 56 800 € -50,3 %
Bankové úvery krátkodobé 3 249 160 € 4,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 63 687 € -12,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?