Scania Finance Slovak Republic s. r. o.

Aktualizované 25.6.2024
Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 4570/2A
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/49899/B
Od 4.1.2008, posledná zmena 23.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Patrik Fransson
  • Ing. Jakub Srnec
  • Marian Mráz
IČO:
43874746
DIČ:
2022522557

IČ DPH:

SK2022522557
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2008
SK NACE (RÚZ):
77120 Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných ťažkých vozidiel
Základné imanie:
4 303 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TRATON Financial Services Aktiebolag (99,9%)
  • TRATON Sweden AB (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.05.2024 ako riadna.

Firma Scania Finance Slovak Republic s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 921 085 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,79%. Dosiahnutý zisk po zdanení 615 103 EUR poklesol medziročne o 132 815 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 78,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 34 369 541 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 55 474 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,93%.

Absolútne ukazovatele

44 061 297 €

18,0 %

2 676 386 €

-28,6 %

60 540 939 €

6,8 %

13 648 115 €

-1,0 %

-3 042 242 €

28,9 %

Relatívne ukazovatele

7.06 %

-5,1 %

4.40

-3,5

1.02 %

-0,3 %

77.46 %

1,8 %

0.83

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 369 541 € 30,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb3 551 544 € -22,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru34 314 067 € 30,9 %
Náklady na materiál, energie7 385 € -24,9 %
Služby819 674 € -9,1 %
Pridaná hodnota2 676 386 € -28,6 %
Osobné náklady608 215 € 27,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku2 580 334 € -26,9 %
Opravné položky81 055 € %

Ostatné výnosy987 967 € -18,0 %
Iné prevádzkové náklady514 711 € -35,1 %
Zisk z predaja majetku86 965 € %

 
HV z hospodárskej činnosti70 576 € -52,2 %
HV z finančnej činnosti713 704 € -11,5 %
z toho Nákladové úroky850 730 € %

HV pred zdanením784 280 € -17,8 %
Daň169 177 € -17,8 %
HV po zdanení615 103 € -17,8 %
EBITDA2 541 427 € -31,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
60 540 939 € 6,8 %
 
Neobežný majetok10 074 640 € -25,9 %
Dlhodobý hmotný majetok10 074 640 € -25,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok50 194 593 € 17,2 %
Zásoby601 184 € %

Dlhodobé pohľadávky31 493 241 € 25,8 %
Krátkodobé pohľadávky17 912 619 € 1,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty187 549 € 83,3 %
 
Časové rozlíšenie271 706 € 0,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky60 540 939 € 6,8 %
 
Vlastné imanie
13 648 115 € -1,0 %
Základné imanie4 303 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania430 300 € 0,0 %
HV minulých rokov8 299 712 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení615 103 € -17,8 %
 
Záväzky46 477 058 € 8,8 %
Dlhodobé záväzky24 685 590 € 21,0 %
Krátkodobé záväzky21 599 456 € -2,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé78 € -13,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé191 934 € 2,1 %
 
Časové rozlíšenie415 766 € 125,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?