Lycos - Trnava Malt House s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Lycos - Trnava Malt House s.r.o.
Sídlo:
Sladovnícka 15
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/21133/T
Od 13.12.2007, posledná zmena 30.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Mäsiar
IČO:
43879802
DIČ:
2022495233

IČ DPH:

SK2022495233
Podľa §4, registrovaný od 20.12.2007
SK NACE (RÚZ):
11060 Výroba sladu
Základné imanie:
8 800 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jozef Cíferský (80,16%)
  • Zuzana Mäsiarová (11,32%)
  • Ing. Martin Mäsiar (8,52%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma Lycos - Trnava Malt House s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 036 955 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 57,43%. Dosiahnutý zisk po zdanení 910 EUR poklesol medziročne o 6 162 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 36,01%.

Absolútne ukazovatele

46 498 736 €

143,9 %

383 610 €

-5,4 %

7 947 280 €

25,8 %

96 513 €

3,3 %

81 866 €

5,5 %

Relatívne ukazovatele

1.28 %

-0,8 %

1.67

0,5

0.01 %

-0,1 %

98.79 %

0,3 %

1.01

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 431 243 € 167,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 21 605 712 € 35,6 %
Zmena stavu zásob -34 897 € 4,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 440 621 € 162,2 %
Náklady na materiál, energie 18 147 906 € 48,1 %
Služby 4 029 921 € 13,5 %
Pridaná hodnota 383 610 € -5,4 %
Osobné náklady 229 513 € -36,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 16 467 769 € %

Iné prevádzkové náklady 16 569 081 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 52 785 € 40,4 %
HV z finančnej činnosti -28 072 € 1,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 24 713 € 170,6 %
Daň 23 803 € %

HV po zdanení 910 € -87,1 %
EBITDA 52 785 € 40,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 947 280 € 25,8 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 939 771 € 25,9 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 19 127 € -12,0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 724 501 € 25,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 196 143 € 76,7 %
 
Časové rozlíšenie 7 509 € 11,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 947 280 € 25,8 %
 
Vlastné imanie
96 513 € 3,3 %
Základné imanie 8 800 € 32,6 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 86 139 € 8,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 910 € -87,1 %
 
Záväzky 7 850 583 € 26,2 %
Dlhodobé záväzky 269 € 7,6 %
Krátkodobé záväzky 7 846 103 € 26,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 211 € -25,4 %
 
Časové rozlíšenie 184 € -44,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?