VALASAHA Group, a. s.

Historický názov:
  • Zvoimpex, a. s.
  • Zvoimpex, s. r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VALASAHA Group, a. s.
Sídlo:
Na Rákoši 9263
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1256/S
Od 29.12.2007, posledná zmena 7.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Teemu Markus Korhonen
IČO:
43894151
DIČ:
2022513471

IČ DPH:

SK2022513471
Podľa §4, registrovaný od 14.1.2008
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 09.06.2024 ako riadna.

Firma VALASAHA Group, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 25 272 674 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,39%. Dosiahnutá strata je 242 903 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,93% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 25 132 121 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 143 476 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 31,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 279,83%.

Absolútne ukazovatele

28 580 608 €

-1,0 %

470 588 €

-58,6 %

6 753 896 €

-4,7 %

812 738 €

-36,0 %

946 957 €

118,7 %

Relatívne ukazovatele

1.86 %

-2,3 %

0.60

-4,9

-3.60 %

-8,6 %

87.97 %

5,9 %

1.00

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 132 121 € -6,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 140 553 € -52,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 19 988 645 € 3,9 %
Náklady na materiál, energie 111 497 € 36,3 %
Služby 4 701 944 € -31,9 %
Pridaná hodnota 470 588 € -58,6 %
Osobné náklady 780 490 € 279,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 203 746 € 77,3 %
Opravné položky -21 455 € -200,0 %
Ostatné výnosy 2 531 148 € 97,6 %
Iné prevádzkové náklady 2 139 218 € 63,1 %
Zisk z predaja majetku 23 472 € 129,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti -76 791 € -111,2 %
HV z finančnej činnosti -247 503 € -24,7 %
z toho Nákladové úroky 219 410 € 154,0 %
HV pred zdanením -324 294 € -166,4 %
Daň -81 391 € -161,3 %
HV po zdanení -242 903 € -168,4 %
EBITDA 14 664 € -98,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 753 896 € -4,7 %
 
Neobežný majetok 402 700 € -54,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 168 394 € -41,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 189 959 € -32,0 %
Dlhodobý finančný majetok 44 347 € -85,6 %
 
Obežný majetok 6 166 175 € -0,1 %
Zásoby 952 938 € -29,9 %
Dlhodobé pohľadávky 565 598 € %

Krátkodobé pohľadávky 4 635 388 € -3,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 251 € %

 
Časové rozlíšenie 185 021 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 753 896 € -4,7 %
 
Vlastné imanie
812 738 € -36,0 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -54 613 € -128,6 %
HV minulých rokov 1 085 254 € 55,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -242 903 € -168,4 %
 
Záväzky 5 894 601 € 2,3 %
Dlhodobé záväzky 23 € -99,8 %
Krátkodobé záväzky 2 185 574 € 20,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 051 746 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 606 510 € -32,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 50 748 € -0,2 %
 
Časové rozlíšenie 46 557 € -10,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?