Heneken Melts, s.r.o.

Historický názov:
  • Slesalko s. r. o.
  • BisReal, s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Heneken Melts, s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 4/A
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/88802/B
Od 9.1.2008, posledná zmena 3.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adrián Stolár
  • Mgr. Michal Hudoba
IČO:
43907148
DIČ:
2022510336

IČ DPH:

SK7120001515
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2019
SK NACE (RÚZ):
38320 Recyklácia triedených materiálov
Základné imanie:
1 007 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Heneken, s.r.o. (80,0%)
  • Samco s.r.o. (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Heneken Melts, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 31 899 982 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 11,57%. Dosiahnutá strata je 366 002 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,77% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,97%.

Absolútne ukazovatele

32 627 732 €

-13,9 %

2 569 299 €

-33,4 %

13 613 314 €

-14,5 %

2 778 112 €

-11,6 %

-3 264 783 €

-13,1 %

Relatívne ukazovatele

8.05 %

-2,6 %

1.41

-0,9

-2.69 %

-8,7 %

79.59 %

-0,7 %

0.44

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 899 982 € -11,5 %
Zmena stavu zásob 141 937 € %

Aktivácia 6 610 € -89,2 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 28 835 949 € -8,9 %
Služby 643 281 € -1,9 %
Pridaná hodnota 2 569 299 € -33,4 %
Osobné náklady 1 815 873 € 10,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 921 015 € 20,9 %
Opravné položky 80 € 100,0 %
Ostatné výnosy 30 428 € -72,9 %
Iné prevádzkové náklady 58 095 € -69,3 %
Zisk z predaja majetku 2 166 € -61,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -193 170 € -114,1 %
HV z finančnej činnosti -261 850 € -120,9 %
z toho Nákladové úroky 229 633 € 132,5 %
HV pred zdanením -455 020 € -136,2 %
Daň -89 018 € -130,5 %
HV po zdanení -366 002 € -138,0 %
EBITDA 725 679 € -65,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 613 314 € -14,5 %
 
Neobežný majetok 9 095 635 € 4,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 047 600 € 4,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 48 035 € -15,6 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 4 484 420 € -37,7 %
Zásoby 1 096 380 € -65,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 341 743 € -15,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 46 297 € -29,9 %
 
Časové rozlíšenie 33 259 € 23,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 613 314 € -14,5 %
 
Vlastné imanie
2 778 112 € -11,6 %
Základné imanie 1 007 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 469 846 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 667 268 € 137,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -366 002 € -138,0 %
 
Záväzky 10 835 202 € -15,3 %
Dlhodobé záväzky 976 724 € -18,3 %
Krátkodobé záväzky 3 945 926 € -47,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 018 461 € 40,1 %
Bankové úvery krátkodobé 3 836 536 € 44,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 57 555 € 82,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?