Wittur s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Wittur s. r. o.
Sídlo:
Priemyselná ulica 2747/7
96301 Krupina
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/17237/S
Od 29.1.2008, posledná zmena 9.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Sedmák
IČO:
43921540
DIČ:
2022531511

IČ DPH:

SK2022531511
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2008
SK NACE (RÚZ):
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • WITTUR GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Wittur s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 465 193 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 666 473 EUR vzrástol medziročne o 269 820 EUR.

Firma predala tovar za 34 846 843 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 104 276 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 36,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,01%.

Absolútne ukazovatele

91 646 243 €

33,6 %

12 339 790 €

27,3 %

18 022 160 €

18,2 %

4 339 762 €

18,1 %

-6 722 419 €

-24,4 %

Relatívne ukazovatele

23.98 %

-1,1 %

1.29

0,0

3.70 %

1,1 %

75.92 %

0,0 %

0.35

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 846 843 € 36,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 16 618 350 € 27,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 742 567 € 35,2 %
Náklady na materiál, energie 932 977 € 42,0 %
Služby 3 449 859 € 36,9 %
Pridaná hodnota 12 339 790 € 27,3 %
Osobné náklady 9 549 003 € 25,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 407 303 € 22,4 %
Opravné položky -5 755 € -141,8 %
Ostatné výnosy 39 949 524 € 33,9 %
Iné prevádzkové náklady 40 053 994 € 34,0 %
Zisk z predaja majetku 3 475 € -11,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 288 244 € 56,8 %
HV z finančnej činnosti -385 638 € -31,4 %
z toho Nákladové úroky 256 667 € 24,6 %
HV pred zdanením 902 606 € 71,0 %
Daň 236 133 € 80,0 %
HV po zdanení 666 473 € 68,0 %
EBITDA 2 686 317 € 36,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 022 160 € 18,2 %
 
Neobežný majetok 14 461 856 € 2,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 430 432 € 2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 424 € -1,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 506 162 € 214,4 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 420 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 472 271 € 217,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 33 471 € 49,6 %
 
Časové rozlíšenie 54 142 € 82,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 022 160 € 18,2 %
 
Vlastné imanie
4 339 762 € 18,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 901 074 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 767 215 € 16,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 666 473 € 68,0 %
 
Záväzky 13 682 398 € 18,2 %
Dlhodobé záväzky 2 302 501 € -49,2 %
Krátkodobé záväzky 10 281 204 € 57,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 099 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 097 594 € 120,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?