Loading

STADA PHARMA Slovakia, s. r. o.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STADA PHARMA Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Digital Park III, Einsteinova 19
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/50137/B
Od 19.1.2008, posledná zmena 11.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Viera Parkániová
IČO:
43937969
DIČ:
2022530257

IČ DPH:

SK2022530257
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2008
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
192 734 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 19.03.2024 ako riadna.

Firma STADA PHARMA Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 44 827 947 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 669 289 EUR poklesol medziročne o 449 900 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,99% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 44 825 245 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 26 167 561 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 58%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,71%.

Absolútne ukazovatele

44 831 815 €

12,0 %

6 430 300 €

3,0 %

19 413 429 €

27,6 %

3 912 220 €

-10,3 %

5 505 873 €

-12,4 %

Relatívne ukazovatele

14.34 %

-1,2 %

1.36

-0,1

3.45 %

-3,9 %

79.85 %

8,5 %

0.54

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 44 825 245 € 12,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 702 € -91,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 18 657 684 € 11,7 %
Náklady na materiál, energie 857 405 € 30,1 %
Služby 18 567 291 € 14,2 %
Pridaná hodnota 6 430 300 € 3,0 %
Osobné náklady 4 717 064 € 10,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 42 768 € 57,5 %
Opravné položky 505 744 € 178,1 %
Ostatné výnosy 3 775 € 128,8 %
Iné prevádzkové náklady 214 946 € -28,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 268 820 € -23,4 %
HV z finančnej činnosti -301 594 € -141,4 %
z toho Nákladové úroky 298 247 € 147,6 %
HV pred zdanením 967 226 € -36,8 %
Daň 297 937 € -27,6 %
HV po zdanení 669 289 € -40,2 %
EBITDA 1 311 588 € -22,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 413 429 € 27,6 %
 
Neobežný majetok 113 582 € 56,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 113 582 € 56,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 281 300 € 27,3 %
Zásoby 11 335 111 € 40,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 132 667 € 27,2 %
Krátkodobé pohľadávky 5 591 544 € -2,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 221 978 € 203,2 %
 
Časové rozlíšenie 18 547 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 413 429 € 27,6 %
 
Vlastné imanie
3 912 220 € -10,3 %
Základné imanie 192 734 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 26 309 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 023 888 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 669 289 € -40,2 %
 
Záväzky 15 501 209 € 42,8 %
Dlhodobé záväzky 8 966 € -36,5 %
Krátkodobé záväzky 12 661 307 € 58,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 830 936 € -1,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?