STADA PHARMA Slovakia, s. r. o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STADA PHARMA Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Digital Park III, Einsteinova 19
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/50137/B
Od 19.1.2008, posledná zmena 10.2.2021
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Viera Parkániová
IČO:
43937969
DIČ:
2022530257

IČ DPH:

SK2022530257
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2008
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
192 734 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma STADA PHARMA Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 042 409 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 119 189 EUR vzrástol medziročne o 54 337 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,92% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 40 011 836 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 23 305 773 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 58%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,42%.

Absolútne ukazovatele

40 044 060 €

5,2 %

6 241 528 €

17,9 %

15 219 616 €

15,7 %

4 362 120 €

1,3 %

6 286 289 €

4,7 %

Relatívne ukazovatele

15.59 %

1,7 %

1.46

0,0

7.35 %

-0,7 %

71.34 %

4,1 %

0.77

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 011 836 € 5,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 573 € 35,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 16 706 063 € 4,0 %
Náklady na materiál, energie 658 936 € 38,3 %
Služby 16 254 025 € 1,4 %
Pridaná hodnota 6 241 528 € 17,9 %
Osobné náklady 4 260 719 € 14,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 27 157 € -10,9 %
Opravné položky 181 857 € 4,2 %
Ostatné výnosy 1 650 € -85,5 %
Iné prevádzkové náklady 299 489 € 269,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 655 813 € 13,4 %
HV z finančnej činnosti -124 948 € -13,5 %
z toho Nákladové úroky 120 477 € 13,4 %
HV pred zdanením 1 530 865 € 13,4 %
Daň 411 676 € 44,3 %
HV po zdanení 1 119 189 € 5,1 %
EBITDA 1 682 970 € 12,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 219 616 € 15,7 %
 
Neobežný majetok 72 460 € -23,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 72 460 € -23,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 146 129 € 16,0 %
Zásoby 8 096 462 € -0,8 %
Dlhodobé pohľadávky 890 764 € 19,6 %
Krátkodobé pohľadávky 5 755 853 € 82,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 403 050 € -59,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 027 € 7,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 219 616 € 15,7 %
 
Vlastné imanie
4 362 120 € 1,3 %
Základné imanie 192 734 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 26 309 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 023 888 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 119 189 € 5,1 %
 
Záväzky 10 857 496 € 22,7 %
Dlhodobé záväzky 14 126 € -30,4 %
Krátkodobé záväzky 7 970 103 € 26,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 873 267 € 14,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?