Smartpoint s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Smartpoint s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 2396/15
90101 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/50207/B
Od 25.1.2008, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Martin Spusta
IČO:
43938680
DIČ:
2022535735

IČ DPH:

SK2022535735
Podľa §4, registrovaný od 18.2.2008
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
11 618 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Martin Spusta (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Smartpoint s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 957 870 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 52,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 092 725 EUR vzrástol medziročne o 1 672 742 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,27% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 117,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 48,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 38,51%.

Absolútne ukazovatele

33 294 487 €

51,5 %

6 050 783 €

87,6 %

12 782 093 €

28,8 %

8 009 053 €

62,9 %

1 646 294 €

%

Relatívne ukazovatele

18.36 %

3,5 %

4.77

1,2

24.20 %

9,9 %

37.34 %

-13,1 %

1.33

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 903 153 € 24,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb29 054 717 € 56,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru3 701 400 € 24,0 %
Náklady na materiál, energie853 224 € 117,4 %
Služby22 352 463 € 48,3 %
Pridaná hodnota6 050 783 € 87,6 %
Osobné náklady1 267 610 € 38,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku771 745 € 62,7 %
Opravné položky23 051 € %

Ostatné výnosy127 162 € 51,2 %
Iné prevádzkové náklady263 272 € 105,2 %
Zisk z predaja majetku12 230 € 10,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti3 864 497 € 114,4 %
HV z finančnej činnosti80 119 € %

z toho Nákladové úroky11 243 € 77,6 %
HV pred zdanením3 944 616 € 117,5 %
Daň851 891 € 116,6 %
HV po zdanení3 092 725 € 117,8 %
EBITDA4 535 984 € 100,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 782 093 € 28,8 %
 
Neobežný majetok6 563 729 € 29,3 %
Dlhodobý hmotný majetok6 561 120 € 29,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok2 609 € -63,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok6 180 135 € 28,2 %
Zásoby119 010 € 28,3 %
Dlhodobé pohľadávky0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky6 060 049 € 28,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty1 076 € -88,9 %
 
Časové rozlíšenie38 229 € 24,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky12 782 093 € 28,8 %
 
Vlastné imanie
8 009 053 € 62,9 %
Základné imanie11 618 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania1 162 € 0,0 %
HV minulých rokov4 903 548 € 40,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení3 092 725 € 117,8 %
 
Záväzky4 773 040 € -4,7 %
Dlhodobé záväzky141 025 € -53,0 %
Krátkodobé záväzky4 078 936 € -1,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé493 134 € -9,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé59 945 € 28,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?