INFINITY GROUP a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INFINITY GROUP a.s.
Sídlo:
Pstruša 813
96202 Vígľaš
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/923/S
Od 5.2.2008, posledná zmena 18.1.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Pilát
IČO:
43970630
DIČ:
2022536835

IČ DPH:

SK2022536835
Podľa §4, registrovaný od 13.2.2008
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
1 030 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma INFINITY GROUP a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 032 894 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 72,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 257 776 EUR poklesol medziročne o 160 771 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 84,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 40,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,7%.

Absolútne ukazovatele

51 178 370 €

67,9 %

2 541 472 €

96,0 %

11 648 627 €

72,6 %

1 533 110 €

20,2 %

-3 024 525 €

-89,1 %

Relatívne ukazovatele

9.07 %

1,1 %

7.45

3,8

2.21 %

-4,0 %

86.84 %

5,7 %

0.33

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 032 894 € 72,1 %
Zmena stavu zásob 811 779 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 21 996 600 € 84,0 %
Služby 4 306 601 € 40,1 %
Pridaná hodnota 2 541 472 € 96,0 %
Osobné náklady 341 237 € -3,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 363 738 € 19,8 %
Opravné položky -283 € %
Ostatné výnosy 21 380 676 € 55,6 %
Iné prevádzkové náklady 22 619 827 € 64,2 %
Zisk z predaja majetku -33 907 € -154,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 563 722 € -15,7 %
HV z finančnej činnosti -218 771 € -78,1 %
z toho Nákladové úroky 125 951 € 97,6 %
HV pred zdanením 344 951 € -36,8 %
Daň 87 175 € -31,5 %
HV po zdanení 257 776 € -38,4 %
EBITDA 961 084 € 5,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 648 627 € 72,6 %
 
Neobežný majetok 7 087 002 € 107,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 013 116 € 106,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 73 886 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 550 010 € 73,1 %
Zásoby 2 055 523 € 128,3 %
Dlhodobé pohľadávky 1 999 € 117,3 %
Krátkodobé pohľadávky 1 948 072 € 32,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 544 416 € 112,9 %
 
Časové rozlíšenie 11 615 € -98,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 648 627 € 72,6 %
 
Vlastné imanie
1 533 110 € 20,2 %
Základné imanie 1 030 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 704 € 0,0 %
HV minulých rokov 237 630 € 231,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 257 776 € -38,4 %
 
Záväzky 9 686 307 € 92,2 %
Dlhodobé záväzky 294 180 € 104,7 %
Krátkodobé záväzky 6 634 973 € 59,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 116 259 € -8,7 %
Bankové úvery dlhodobé 2 221 560 € %

Bankové úvery krátkodobé 403 709 € 85,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 626 € 49,3 %
 
Časové rozlíšenie 429 210 € -1,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?