PPC Investments, a. s.

Historický názov:
  • Special PV, a. s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PPC Investments, a. s.
Sídlo:
Magnetová 12
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4432/B
Od 26.3.2008, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Hrušovský
  • Ing. Martin Bernard
  • Ing. Michal Cabala, PhD.
  • Ing. Peter Dobrý
  • Ing. Peter Martinka
IČO:
44044739
DIČ:
2022584982

IČ DPH:

SK7020000097
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2020
SK NACE (RÚZ):
35110 Výroba elektriny
Základné imanie:
1 713 314 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma PPC Investments, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 53 327 344 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 95,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 760 589 EUR vzrástol medziročne o 625 927 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 74,4% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 44 816 240 EUR, dosiahla neutrálny výsledok z predaja tovaru vo výške 0 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,54%.

Absolútne ukazovatele

60 238 063 €

80,2 %

5 146 364 €

-15,7 %

53 479 532 €

-14,6 %

6 257 676 €

-53,1 %

2 917 961 €

-67,5 %

Relatívne ukazovatele

9.65 %

-12,7 %

2.73

-0,2

1.42 %

1,2 %

88.30 %

9,6 %

0.75

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 44 816 240 € 141,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 511 104 € -2,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 44 816 240 € 141,4 %
Náklady na materiál, energie 2 312 484 € 36,0 %
Služby 978 302 € 16,0 %
Pridaná hodnota 5 146 364 € -15,7 %
Osobné náklady 1 882 489 € -8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 158 944 € -0,3 %
Opravné položky 73 954 € -3,4 %
Ostatné výnosy 30 426 € -79,0 %
Iné prevádzkové náklady 500 315 € 5,1 %
Zisk z predaja majetku 1 399 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 636 441 € -36,0 %
HV z finančnej činnosti -671 696 € 71,8 %
z toho Nákladové úroky 152 071 € 29,8 %
HV pred zdanením 964 745 € %

Daň 204 156 € %

HV po zdanení 760 589 € %

EBITDA 2 793 986 € -24,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 479 532 € -14,6 %
 
Neobežný majetok 9 039 227 € -10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 010 692 € -9,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 28 535 € -65,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 44 420 793 € -15,4 %
Zásoby 428 689 € -16,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 30 952 652 € -28,1 %
Krátkodobý finančný majetok 12 938 393 € 44,1 %
Finančné účty 101 059 € %

 
Časové rozlíšenie 19 512 € 8,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 479 532 € -14,6 %
 
Vlastné imanie
6 257 676 € -53,1 %
Základné imanie 1 713 314 € -80,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 185 473 € -84,3 %
HV minulých rokov 3 598 300 € 3,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 760 589 € %

 
Záväzky 47 004 108 € -4,2 %
Dlhodobé záväzky 5 407 245 € 2,3 %
Krátkodobé záväzky 41 304 596 € -4,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 292 267 € -33,8 %
 
Časové rozlíšenie 217 748 € -1,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?