Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Historický názov:
  • Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
  • ENEVIA, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 12
96563 Žiar nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/930/S
Od 8.4.2008, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Mališ
  • Ing. Michal Cabala, PhD.
  • Ing. Peter Dobrý
IČO:
44069472
DIČ:
2022583783

IČ DPH:

SK7020000097
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
35110 Výroba elektriny
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 446 552 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 45,08%. Dosiahnutá strata 4 035 947 EUR sa prehĺbila medziročne o 738 724 EUR.

Firma predala tovar za 18 482 872 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 568 157 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 14,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,62%.

Absolútne ukazovatele

41 288 218 €

43,0 %

553 500 €

-83,7 %

19 211 065 €

15,2 %

5 703 581 €

61,1 %

1 613 966 €

264,1 %

Relatívne ukazovatele

1.37 %

-10,8 %

0.17

-1,0

-21.01 %

-1,2 %

70.31 %

-8,5 %

1.04

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 18 482 872 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 21 963 680 € -21,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 19 051 029 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 16 509 026 € -14,9 %
Služby 4 326 523 € -14,7 %
Pridaná hodnota 553 500 € -83,7 %
Osobné náklady 3 181 281 € 9,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 756 314 € -7,2 %
Opravné položky 64 919 € %

Ostatné výnosy 737 312 € -25,9 %
Iné prevádzkové náklady 1 339 766 € -65,8 %
Zisk z predaja majetku 37 370 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -4 007 624 € -23,9 %
HV z finančnej činnosti -66 483 € %
z toho Nákladové úroky 64 338 € %

HV pred zdanením -4 074 107 € -25,4 %
Daň -38 160 € -180,8 %
HV po zdanení -4 035 947 € -22,4 %
EBITDA -3 288 680 € -35,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 211 065 € 15,2 %
 
Neobežný majetok 8 037 777 € -4,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 970 121 € -4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 67 656 € 27,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 100 351 € 35,1 %
Zásoby 169 832 € 55,7 %
Dlhodobé pohľadávky 111 552 € 52,0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 762 919 € 43,1 %
Krátkodobý finančný majetok 1 054 869 € -12,7 %
Finančné účty 1 179 € -41,2 %
 
Časové rozlíšenie 72 937 € 57,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 211 065 € 15,2 %
 
Vlastné imanie
5 703 581 € 61,1 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 36 656 639 € 20,4 %
HV minulých rokov -26 950 305 € -13,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -4 035 947 € -22,4 %
 
Záväzky 13 490 607 € 3,2 %
Dlhodobé záväzky 8 963 € -7,3 %
Krátkodobé záväzky 9 430 893 € 3,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 050 751 € 2,5 %
 
Časové rozlíšenie 16 877 € -70,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?