OSIRON s.r.o.

Historický názov:
  • Amadeus Production s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OSIRON s.r.o.
Sídlo:
Areál poľnotechniky ul. Železničná 12
94612 Zlatná na Ostrove
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/22073/N
Od 18.4.2008, posledná zmena 10.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ferenc Ďumbier
IČO:
44119810
DIČ:
2022591307

IČ DPH:

SK2022591307
Podľa §4, registrovaný od 18.6.2008
SK NACE (RÚZ):
46610 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Zoltán Baksa (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma OSIRON s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 87 846 859 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 42,66%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 326 799 EUR poklesol medziročne o 24 369 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,13% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 84 895 863 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 987 564 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,74%.

Absolútne ukazovatele

88 314 283 €

43,0 %

2 620 544 €

6,3 %

27 854 240 €

55,0 %

4 383 925 €

9,5 %

3 067 839 €

14,1 %

Relatívne ukazovatele

2.98 %

-1,0 %

6.28

-0,0

4.76 %

-2,8 %

84.26 %

6,5 %

0.67

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 84 895 863 € 43,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 950 996 € 34,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 83 908 299 € 44,2 %
Náklady na materiál, energie 120 462 € 10,2 %
Služby 1 183 527 € 31,0 %
Pridaná hodnota 2 620 544 € 6,3 %
Osobné náklady 417 225 € 6,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 125 548 € 5,0 %
Opravné položky 14 027 € 112,9 %
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 133 681 € 101,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 944 090 € 2,9 %
HV z finančnej činnosti 21 641 € 158,0 %
z toho Nákladové úroky 89 633 € 5,2 %
HV pred zdanením 1 965 731 € 6,2 %
Daň 638 932 € 27,8 %
HV po zdanení 1 326 799 € -1,8 %
EBITDA 2 069 638 € 9,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 854 240 € 55,0 %
 
Neobežný majetok 1 328 456 € 0,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 328 456 € 0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 26 524 256 € 59,4 %
Zásoby 10 813 043 € 23,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 15 049 332 € 100,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 661 881 € 61,3 %
 
Časové rozlíšenie 1 528 € -27,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 854 240 € 55,0 %
 
Vlastné imanie
4 383 925 € 9,5 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 663 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 049 824 € 15,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 326 799 € -1,8 %
 
Záväzky 23 470 315 € 68,1 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 18 726 101 € 119,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 731 844 € -12,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 370 € 37,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?